Input:

143/1960 Sb., Vyhláška ministra výstavby, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na orgány ministerstva národní obrany, platné do 30.9.1976 Archiv

č. 143/1960 Sb., Vyhláška ministra výstavby, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na orgány ministerstva národní obrany, platné do 30.9.1976
[zrušeno č. 50/1976 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra výstavby
ze dne 16.září 1960,
kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na orgány ministerstva národní obrany
Ministr výstavby v dohodě s ministrem národní obrany stanoví podle § 24 odst. 1 zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, ve znění § 3 vládního nařízení č. 52/1960 Sb., o zrušení Státního výboru pro výstavbu:
§ 1
Pravomoc stavebních úřadů, s výjimkou pravomoci ve věcech vyvlastnění a náhrady za vyvlastnění (§§ 18 až 22 zákona č. 87/1958 Sb.), přenáší se na orgány ministerstva národní obrany u staveb ministerstva národní obrany, ministerstva dopravy - velitelství železničního vojska a Svazu pro spolupráci s armádou prováděných k účelům obrany státu, u staveb bytových na uzavřeném území vyhrazeném pro Československou lidovou armádu a u staveb bytových uvnitř uzavřených objektů a zařízení Československé lidové armády.1)
§ 2
(1) Za stavby prováděné k účelům obrany státu se podle této vyhlášky považují:
a) stavby (stavební práce) zařazené do plánu investiční výstavby ministerstva národní obrany nebo ministerstva dopravy - velitelství železničního vojska, pokud nejde o stavby bytové a pokud nejde o účelové stavby (stavební práce) pro Svaz pro spolupráci s armádou nebo pro organizace podřízené ministerstvu národní obrany budované mimo uzavřené území vyhrazené pro Československou lidovou armádu a mimo její uzavřené objekty a zařízení,
b) stavby (objekty) ve správě ministerstva národní obrany nebo ministerstva dopravy - velitelství železničního vojska, užívané vojenskými orgány, organizacemi podřízenými ministerstvu národní obrany nebo Svazem pro spolupráci s armádou,
c) stavby (objekty) pronajaté ministerstvu národní obrany nebo ministerstvu dopravy - velitelství železničního vojska a užívané vojenskými orgány a organizacemi, podřízenými ministerstvu národní obrany,
d) stavby (objekty) ve správě nebo v užívání Svazu pro spolupráci s armádou nebo organizací podřízených ministerstvu národní obrany, vybudované na uzavřeném území vyhrazeném pro Československou lidovou armádu a uvnitř jejích objektů a zařízení.
(2) Za uzavřené území vyhrazené pro Československou lidovou armádu se považuje území vojenských újezdů.
(3) Za uzavřené objekty a zařízení Československé lidové armády se považují stavby