Input:

142/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství, ve znění vyhlášky č. 80/2012 Sb. Garance

č. 142/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství, ve znění vyhlášky č. 80/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. května 2023,
kterou se mění vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství, ve znění vyhlášky č. 80/2012 Sb.
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 35 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 344/2011 Sb. a zákona č. 247/2022 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 4 odst. 1, § 14 odst. 2 a § 23 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství, ve znění vyhlášky č. 80/2012 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007, v platném znění.”.
2. Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
3. V § 2 se slova „králíky, drůbež, ryby a středoevropské ekotypy včely medonosné” nahrazují slovy „jelenovité4, králíky, drůbež, ryby, živočichy pocházející z akvakultury, včely medonosné kraňské a hmyz určený k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny”.
Poznámka pod čarou č. 4 zní:


4 § 2 odst. 1 písm. w) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.”.
4. § 3 se včetně nadpisu zrušuje.
5. § 4 včetně nadpisu zní:
㤠4
Chov hmyzu
(1)  Hmyz určený k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny smí být chován pouze v substrátech, které pocházejí z ekologické produkce. Použití substrátů a krmiv živočišného původu je zakázáno.
(2)  Hmyz určený k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované