142/2011 Sb., Vyhláška o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 142/2011 Sb.
[zrušeno č. 370/2017 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 13. května 2011
o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance
Česká národní banka stanoví podle § 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb., k provedení § 27 odst. 2 a § 52k odst. 3 tohoto zákona a podle § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví obsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací vykazujícími subjekty České národní bance.
§ 2
Vykazující subjekt
Vykazujícím subjektem je:
a) platební instituce, která je finanční institucí podle zákona upravujícího činnost bank1) ,
b) instituce elektronických peněz, která je finanční institucí podle zákona upravujícího činnost bank,
c) platební instituce, která není finanční institucí podle zákona upravujícího činnost bank,
d) instituce elektronických peněz, která není finanční institucí podle zákona upravujícího činnost bank,
e) zahraniční platební instituce a zahraniční instituce elektronických peněz z členského státu2) za činnost provozovanou na území České republiky prostřednictvím pobočky, pokud náleží do sektoru finančních institucí, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího Evropský systém národních a regionálních účtů ve Společenství3) ,
f) poskytovatel platebních služeb malého rozsahu a
g) vydavatel elektronických peněz malého rozsahu.
§ 3
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) výkazem strukturovaný soubor údajů, které mají věcné a formální vazby,
b) kontaktní osobou osoba, která jménem vykazujícího subjektu předkládá výkazy České národní bance, a
c) zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které splňují tyto požadavky:
1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím certifikátu vydaného Českou národní bankou,
2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření zabezpečovacích značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, a
3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.
§ 4
Předkládané výkazy
(1) Vykazující subjekt podle § 2 písm. a) a b) sestavuje a předkládá tyto výkazy:
a) PLT(ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha finanční platební instituce/finanční instituce elektronických peněz“,
b) PLT(ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty finanční platební instituce/finanční instituce elektronických peněz“,
c) PLT(ČNB) 30-04 „Hlášení o kapitálu platební instituce/instituce elektronických peněz“,
d) PLT(ČNB) 40-04 „Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz“ a
e) PLT(ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře platební instituce/instituce elektronických peněz“.
(2) Vykazující subjekt podle § 2 písm. c) a d) sestavuje a předkládá tyto výkazy:
a) PLT(ČNB) 15-04 „Čtvrtletní rozvaha nefinanční platební instituce/nefinanční instituce elektronických peněz“,
b) PLT(ČNB) 25-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty
 
 Nahoru