142/2007 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bílichovské údolí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 142/2007 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 11. června 2007
o vyhlášení Národní přírodní památky Bílichovské údolí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Bílichovské údolí (dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Důvodem zvláštní ochrany je ochrana biotopu a populace kýchavice černé (Veratrum nigrum) ve fragmentu okroticové bučiny.
§ 2
Vymezení národní přírodní památky
Národní přírodní památka se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálním území Bílichov. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v jednotné trigonometrické síti katastrální1) . Seznam souřadnic uzavřeného geometrického obrazce a jeho jednotlivých vrcholů uspořádaných tak, jak jdou v obrazci za sebou, je obsažen v příloze č. 1 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky je obsaženo v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce:
a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití2) ,
b) zřizovat skládky jakýchkoli materiálů, a to i přechodné.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2007.
 
Ministr:
RNDr. Bursík v. r.
 
 
 Nahoru