Input:

142/1995 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 78/1994 Sb., platné do 31.12.2003 Archiv

č. 142/1995 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 78/1994 Sb., platné do 31.12.2003
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. června 1995,
kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 78/1994 Sb.
Vláda nařizuje podle § 23 písm. b), c) a f) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 78/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 odst. 2 písm. e) a odst. 3 písm. g) se vypouštějí slova „České republiky”.
2. § 1 odst. 3 písm. a) zní:
„a)  příslušníky a občanské zaměstnance Hasičského záchranného sboru České republiky,”.
3. V § 1 odst. 3 se za písmeno h) doplňují nová písmena i) a j), která znějí:
„i)  zaměstnance Úřadu pro zahraniční styky a informace,
j)  zaměstnance Ministerstva spravedlnosti, kteří soustavně vykonávají dohled nad výkonem vazby a trestu odnětí svobody.”.
4. V § 4 se odstavec 4 vypouští.
5. § 5 odst. 1 písm. e) včetně poznámek č. 5a) a 5b) zní:
„e)  mateřské a další mateřské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské a další mateřské dovolené platné v době této péče podle zvláštního předpisu,5apokud se žena současně v denním studiu5bnepřipravovala na povolání, nebo dobu osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě, které vyžadovalo mimořádnou péči, pokud nebylo umístěno v ústavu pro takové děti, nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let.


5a Např. zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
5b § 20 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).
§ 29 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.”.
6. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky č. 5c) zní:
„(3)  Jestliže zaměstnavatel podle zvláštního předpisu5cpřekročí limit prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost nebo podíl mimotarifních složek, nelze zaměstnanci, který je statutárním orgánem zaměstnavatele,2po dobu šesti kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž bylo toto překročení zjištěno, poskytovat osobní příplatek.


5c § 3 odst. 1 a § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.”.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
7. § 9 odst. 8 zní:
„(8)