Input:

142/1964 Sb., Vyhláška ministerstva paliv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv, platné do 31.12.1977 Archiv

č. 142/1964 Sb., Vyhláška ministerstva paliv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv, platné do 31.12.1977
[zrušeno č. 106/1977 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva paliv
ze dne 29. června 1964,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv
Ministerstvo paliv v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen „zákon“):
Oddíl první
Úvodní ustanovení
§ 1
Rozsah platnosti
Tato vyhláška upravuje dodávky tuhých paliv; nevztahuje se však na dodávky pro vývoz a z dovozu a na dodávky, uskutečňované organizacemi státního obchodu.
Oddíl druhý
Smlouva o dodávce tuhých paliv
§ 2
Návrh smlouvy
(1) V návrhu smlouvy uvede odběratel zpravidla též:
a) poznávací uhelné číslo odběratele (popřípadě i odběratelských závodů),
b) údaj o očekávané spotřebě v příslušném čtvrtletí (tento údaj neuvádějí organizace státního obchodu),
c) maximální denní kapacitu vykládky a maximální skladovací kapacitu.
(2) Návrh smlouvy musí vždy obsahovat přepravní dispozici.
§ 3
Lhůty pro předkládání návrhů smluv
(k § 152 zákona)
(1) Odběratel předkládá návrh smlouvy dodavateli nejpozději třicet dnů před počátkem čtvrtletí, v němž má být započato s plněním.
(2) Návrh smlouvy na dodávku kamenouhelného koksu předkládá odběratel organizaci, pověřené bilanční gescí, nejpozději 45 dnů před počátkem čtvrtletí, v němž má být započato s plněním. Jestliže pověřená organizace je sama dodavatelem, vyjádří se k návrhu smlouvy ve lhůtě uvedené v odstavci 3; určí-li dodavatelem jinou organizaci, předá jí návrh smlouvy do 7 dnů od doručení a o určení dodavatele současně vyrozumí odběratele. Má-li být plněno několika dodavateli, vrátí návrh smlouvy odběrateli a vyrozumí ho do 7 dnů od doručení o určení dodavatelů. V tomto případě předloží odběratel určeným dodavatelům návrh smlouvy ve lhůtě podle odstavce 1.
(3) Dodavatel je povinen vyjádřit se k návrhu smlouvy do 25 dnů po uplynutí předkládací lhůty; u opožděně předloženého návrhu smlouvy do 25 dnů od jeho doručení.
§ 4
Splnění dodávky
(k § 168 zákona)
Jsou-li výrobky dopravovány lanovkou nebo dopravním pásem, je dodávka splněna naložením ve výrobním závodě.
§ 5
Dodávky předčasně odeslané
(k § 129 a 169 zákona)
Odběratel není oprávněn odmítnout dodávku výrobků před sjednaným časem plnění. Dodavatel je však povinen uskutečňovat dodávky tak, aby množství dodávaných výrobků nepřesahovalo odběratelovu maximální denní kapacitu vykládky a jeho maximální skladovací kapacitu.
§ 6
Mimořádné dodávky
Dodávka paliv, uskutečněná dodavatelem již na základě plánovacího aktu v případě naléhavé potřeby v zájmu zajištění provozu odběratelských organizací plynulým zásobováním palivy, se považuje za dodávku podle smlouvy a započítává se na plnění smlouvy, která bude uzavřena.
Oddíl třetí
Všeobecné dodací podmínky
§ 7
Třídění a jeho zastupitelnost
(1) Paliva se dodávají v obchodním třídění podle ceníků.
(2) Organizace sjednají obchodní třídění jen v případech, kdy pro odběratele není z provozně technických důvodů zastupitelnost