Input:

R 142/1954; Garance

č. 142/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Dohodu dedičov o rozdelení dedičstva, ktorého predmetom je roľnícky podnik (§ 1 zák. 139/1947 Zb., o rozdelení pozostalosti s roľníckymi podnikmi a o zamedzení drobenia roľníckej pôdy) schvaľuje súd (štátne notárstvo) podľa §§ 76 a 335 o. s. p.
Prieči sa § 5 ods. 1 zák. č. 139/1947 Zb. taká dohoda dedičov, podľa ktorej by jeden z dedičov bol určený prejímateľom roľníckeho podniku a vdove po poručiteľovi by bolo zriadené na tento podnik požívacie právo.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 3. septembra 1954, Cz 341/54.)
Podľa obsahu zápisnice o prejednaní dedičstva dedičmi po poi učiteľovi boli jeho manželka a jeho tri deti. Na predmet dedičstva sa vzťahovali ustanovenia dielu I. zák. č. 139/1947 Zb., o rozdelení pozostalostí s roľníckymi podnikmi a o zamedzení drobenia roľníckej pôdy. Dedičia sa nemohli dohodnúť o osobe prejímateľa, avšak deti prenajímateľa súhlasne prejavili, aby poručiteľova manželka dostala doživotné užívacie právo predmetu dedičstva. V ďalšom potom štátne notárstvo predložilo spisy ONV – pôdohospodárskemu referátu, aby určil osobu prejímateľa, ako aj prejímaciu cenu predmetu dedičstva, na čo tento prípisom navrhol, aby za prejímateľku bola určená poručiteľova dcéra, ako najstaršia z detí, a hodnotu dedičstva označil v súhlase s vykonaným súpisom dedičstva v sume 21.000 Kčs.
Štátne notárstvo v Želiezovciach potom uznesením určilo za prejímatelku dedičstva poručiteľovu dcéru, ktorá bude povinná dvom ustupujúcim spoludedičom vyplatiť po 7000 Kčs v ročných 1000 Kčs splátkach s tým, že pre poručiteľovu manželku bude zabezpečené doživotné užívacie právo, a nariadil aj pozemnoknižné zabezpečenie výplaty; v dôvodoch svojho uznesenia uvádza štátne notárstvo, že za prejímateľku určilo v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) zák. č. 139/1947 Zb. najstaršiu dcéru poručiteľa, výplatu ustupujúcich dedičov určilo v sume rovnajúcej sa Vs hodnoty celého dedičstva pre každého z týchto dedičov, kým splátky určilo so zreteľom na to, že podľa § 565 obč. zák. pre poručiteľovu manželku bude zabezpečené doživotné užívacie právo.
Toto uznesenie napadli poručiteľove deti sťažnosťou, v ktorej prejímateľka uplatňovala, že nie je v stave ustupujúcich dedičov vyplatiť, kým ostatní dvaja dedičia žiadali, aby poručiteľove nehnuteľnosti boli medzi dedičov rozdelené v rovnakom pomere.
Krajský súd v Nitre potvrdil uznesenie štátneho notárstva s poukazom na predpisy zákona č. 139/1947 Zb.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že uznesením štátneho notárstva v časti, v ktorej bolo rozhodnuté o“uspokojení ustupujúcich spoludedičov a uznesením krajského súdu, pokiaľ ním bola potvrdená táto čiastka uznesenia štátneho notárstva, bol porušený zákon.
Z odôvodnenia:
Štátne notárstvo nesprávne konalo už v tom, že predložilo spisy ONV pôdohospodárskemu odboru na to, aby určil osobu prejímateľa a prejímaciu cenu, lebo určenie osoby prejímateľa ako aj prejímacej ceny v zmysle §§ 4 a 6 zák. č. 139/1947 Zb. patrí súdu resp. štátnemu notárstvu, prejednávajúcemu dedičstvo, ktorého predmetom je aj roľnícky podnik v zmysle § 1 cit. zák., a pred svojím rozhodnutím má len vypočuť ONV – pôdohospodársky odbor v prípade, ak sa chce