141/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

141/2017 Sb.  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 172/201…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 141/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 9. května 2017,
kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti
příjemce potravin v místě určení
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení, se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se písmena d) a e) včetně poznámek pod čarou č. 2 až 4 zrušují.
Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena d) až f).
2. V § 1 se odstavec 4 zrušuje.
3. V § 2 odst. 1 úvodní části ustanovení se text „a) až g)“ nahrazuje textem „a) až e)“.
4. V § 2 odst. 2 úvodní části ustanovení se text „písm. h)“
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru