141/2016 Sb., Vyhláška o vyznačování hranic vojenských újezdů a vyznačování bezpečnostních a ochranných pásem na území vojenských újezdů (o vyznačování hranic a pásem na území vojenských újezdů)

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 141/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 3. května 2016
o vyznačování hranic vojenských újezdů a vyznačování bezpečnostních a ochranných pásem na území vojenských újezdů
(o vyznačování hranic a pásem na území vojenských újezdů)
Ministerstvo obrany (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 33 odst. 2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 15/2015 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) způsob, obsah a formu vyznačení hranic vojenských újezdů v terénu a
b) způsob, obsah a formu vyznačení bezpečnostních a ochranných pásem na území vojenských újezdů.
Způsob a obsah vyznačování hranic vojenského újezdu v terénu
§ 2
(1) Hranice vojenského újezdu jsou určeny hranicemi katastrálních území, kterými je vymezeno území vojenského újezdu podle § 6 zákona o hranicích vojenských újezdů.
(2) Jestliže hranice vojenského újezdu probíhají
a) po spojnici hraničních znaků, jsou vyznačeny přímo,
b) hraničním vodním tokem, hraniční cestou, hraničním příkopem nebo jiným terénním prvkem, který neumožňuje přímé vyznačení, jsou vyznačeny nepřímo.
(3) Při přímém vyznačení jsou hraniční znaky osazeny v čáře hranice vojenského újezdu. Při nepřímém vyznačení jsou hraniční znaky umístěny na vnější nebo vnitřní straně čáry hranice vojenského újezdu způsobem zaručujícím jednoznačnou identifikaci hranice vojenského újezdu.
§ 3
(1) Vyznačení průběhu hranic vojenského újezdu v terénu musí být zřetelné, jednoznačné a musí být provedeno hraničními znaky stanovenými touto vyhláškou.
(2) Hraničním znakem vyznačujícím průběh hranice vojenského újezdu je obdélníková tabule, na jejímž bílém podkladu jsou vyznačena slova „VOJENSKÝ ÚJEZD - VSTUP BEZ POVOLENÍ ZAKÁZÁN.“ (dále jen „hraniční tabule“).
(3) Hraniční tabule se umísťuje na hranicích vojenského újezdu po celém jeho obvodu, a to zejména na místech, která jsou újezdním úřadem určena
a) pro vstup do vojenského újezdu, nebo
b) pro vyznačení hranic vojenského újezdu souřadnicemi uvedenými v tematickém státním mapovém díle určeném pro zobrazení hranice vojenského újezdu.
(4) Hraniční tabule vyznačující hranici vojenského újezdu v terénu se umísťuje
a) vždy na zlomu hranice, popřípadě terénním zlomu území vojenského újezdu,
b) na vzájemnou viditelnost s dalšími sousedícími hraničními tabulemi s přihlédnutím k terénní nerovnosti a reliéfu krajiny území vojenského újezdu, a to ve vzdálenosti nejvýše 300 m od sebe po linii hranice,
c) po liniích vhodných terénních prvků,
d) na sloupku nebo jiném nosném prvku, pokud jsou pevně spojeny se zemí; umísťování hraničních tabulí na živé stromy je zakázáno,
e) u silnic nebo místních komunikací co nejblíže krajnici těchto pozemních komunikací,
f) do svislé nebo vodorovné plochy konstrukce staveb; umístění nesmí ohrozit stabilitu stavby nebo omezit její užívání.
(5) Spodní hrana hraniční tabule musí být umístěna 2 000 mm nad terénem.
§ 4
Forma vyznačování hranic vojenského újezdu v terénu
(1) Hraniční tabule je vyráběna z plechu s antikorozní vrstvou nebo ze zpevněného plastu způsobem zaručujícím vysokou odolnost vůči klimatickým vlivům a jejich změnám.
(2) Hraniční tabule může být zhotovována ve dvou velikostech, a to jako
a) velká hraniční tabule o rozměrech 500 mm na výšku a 700 mm na šířku,
 
 Nahoru