141/2011 Sb., Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění účinném k 1.12.2016

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 141/2011 Sb.
[zrušeno č. 370/2017 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 13. května 2011
o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
31/2014 Sb.
(k 15.3.2014)
mění 36, § 37 písm. c) a § 48
233/2014 Sb.
(k 1.12.2014)
mění, celkem 23 novelizačních bodů
382/2016 Sb.
(k 1.12.2016)
mění § 3, § 5, § 6, § 11, § 55, § 57 a přílohy č. 4 a 7
Česká národní banka stanoví podle § 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 9 odst. 3, § 11 odst. 2, § 17 odst. 4, § 18 odst. 6, § 20 odst. 4, § 23 odst. 3, § 26 odst. 4, § 29 odst. 2, § 37 odst. 3, § 39 odst. 2, § 47 odst. 3, § 48 odst. 4, § 52a odst. 5, § 52b odst. 4, § 52c odst. 6, § 52e odst. 4, § 52h odst. 4, § 52j odst. 4, § 52m odst. 2, § 54 odst. 3 a § 56 odst. 2 zákona:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) vzor tiskopisu a obsah příloh
1. žádosti o povolení k činnosti platební instituce,
2. žádosti o zápis do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu,
3. žádosti o povolení k činnosti instituce elektronických peněz,
4. žádosti o zápis do registru vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu,
5. oznámení záměru nabýt, zvýšit, pozbýt nebo snížit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz nebo záměru ovládnout nebo přestat ovládat instituci elektronických peněz,
6. oznámení úmyslu platební instituce a instituce elektronických peněz poskytovat platební služby prostřednictvím obchodního zástupce, svěřit výkon některých činností jiné osobě a vykonávat činnost v hostitelském členském státě,
7. oznámení změny údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti platební instituce nebo instituce elektronických peněz,
8. oznámení změny údajů uvedených v žádosti o zápis do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu nebo do registru vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu,
b) způsob plnění požadavků na řídicí a kontrolní systém platební instituce a instituce elektronických peněz,
c) pravidla pro výpočet výše kapitálu a pro výpočet kapitálové přiměřenosti platební instituce a instituce elektronických peněz včetně jednotlivých přístupů, které se mohou při výpočtu kapitálové přiměřenosti uplatňovat, a
d) aktiva, do kterých může platební instituce, instituce elektronických peněz, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu a vydavatel elektronických peněz malého rozsahu investovat peněžní prostředky svěřené k provedení platební transakce (dále jen „investiční omezení“).
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem,
1. jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,
2. v němž má nebo v posledních 3 letech měla právnická osoba sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla organizační složku podniku, pokud právní řád tohoto státu upravuje trestní odpovědnost právnických osob,
b) dokladem o oprávnění k podnikání úplný výpis z evidence podnikatelů nebo jiné evidence podle jiného právního předpisu2) , anebo z obdobných evidencí cizích států, obsahující údaje platné v době
 
 Nahoru