Input:

141/1960 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají pravidla silničního provozu, platné do 31.12.1966 Archiv

č. 141/1960 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají pravidla silničního provozu, platné do 31.12.1966
[zrušeno č. 80/1966 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 3. září 1960,
kterou se vydávají pravidla silničního provozu
Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 16 odst. 1 písm. a) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb.:
ČÁST I
UŽÍVÁNÍ SILNICE
Oddíl 1
Všeobecná ustanovení
§ 1
Základní ustanovení
(1) Silniční provoz vyžaduje bezpodmínečnou a dobrovolnou kázeň všech jeho účastníků. Každý musí dbát toho, aby neohrožoval bezpečnost a plynulost silničního provozu, zejména život a zdraví osob a majetek a nepoškozoval silnici.
(2) Silničním provozem se rozumí provoz na silnicích a na ostatních místech sloužících veřejnému druhu veřejného provozu (např. polní a lesní cesty, zvláštní drážní tělesa tramvají nebo trolejbusů, autobusová nádraží, nádraží prostory a tovární dvory přístupné vozidlům apod.).
(3) Každý je povinen v silničním provozu dodržovat pravidla silničního provozu stanovená v této vyhlášce a uposlechnout dopravních značek a dopravních zařízení (včetně světelných znamení) a pokynů dopravních orgánů.
§ 2
Obecné užívání silnice
(1) V mezích předpisů o silničním provozu smí každý užívat míst sloužících tomuto provozu obvyklým způsobem k účelům, pro které jsou určeny. Účastník silničního provozu se musí přizpůsobit zejména stavu a povaze silnice.
(2) Osoba, která pro svůj věk nebo pro tělesnou anebo duševní vadu by mohla ohrozit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu anebo bezpečnost vlastní, smí užívat silnice, jen je-li vhodně postaráno o to, aby k ohrožení nedošlo, např. je-li taková osoba doprovázena průvodcem nebo užívá-li nevidomá osoba bílé hole podle povolení Svazu čs. invalidů.
Oddíl 2
O jízdě vozidly
§ 3
Kdo smí řídit vozidlo
(1) V silničním provozu smí vozidlo (soupravu vozidel) řídit pouze osoba tělesně a duševně schopná a odborně způsobilá k řízení vozidla, která je obeznámena s předpisy o silničním provozu (dále jen „řidič“) a má u sebe doklady předepsané pro řízení a provoz vozidla.
(2) Nemůže-li vozidlo (soupravu vozidel) bezpečně ovládat jeden řidič, je nutno přibrat potřebný počet dalších řidičů nebo osob (např. při dopravě dlouhého nákladu, při užití přívěsu bez průběžné brzdy apod.).
(3) Řidič smí předat řízení vozidla pouze osobě, která splňuje podmínky uvedené v odstavci 1.
(4) Řidič je povinen předat řízení vozidla osobě určené dopravním orgánem, bylo-li mu další řízení vozidla tímto orgánem zakázáno.
§ 4
Základní povinnosti řidiče
(1) Řidič nesmí k jízdě užít vozidla, které by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu. Řidič je odpovědný za řádný stav vozidla. Před jízdou musí proto pečlivě prohlédnout vozidlo, vybavení a výstroj vozidla i způsob uložení nákladu, zda odpovídají předpisům.
(2) Řidiči je zakázáno požívání alkoholických nápojů1) před jízdou a během jízdy. Řidič nesmí řídit vozidlo, je-li schopnost k řízení snížena, a to zejména po použití alkoholického