140/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 140/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 22. června 2018,
kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 23 odst. 3 a § 161c odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb., vyhlášky č. 256/2012 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 243/2017 Sb., se mění takto:
1. § 4 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:
㤠4
(1) Škola tvořená pouze třídami prvního stupně má nejnižší počet žáků ve třídě v případě
a) školy tvořené jednou třídou 10 žáků,
b) školy tvořené dvěma třídami průměrně 12 žáků,
c) školy tvořené třemi třídami průměrně 14 žáků,
d) školy tvořené čtyřmi a více třídami průměrně 15 žáků.
(2) Škola tvořená třídami prvního a druhého stupně má nejnižší průměrný počet žáků ve třídě 17 žáků a v případě školy, která má nejvýše 2 třídy v každém ročníku, 15 žáků.
(3) Škola s jazykem národnostní menšiny3tvořená pouze třídami prvního stupně má nejnižší počet žáků ve třídě v případě
a) školy tvořené jednou třídou 8 žáků,
b) školy tvořené dvěma a více třídami průměrně 10 žáků.
(4) Škola s jazykem národnostní menšiny tvořená třídami prvního a druhého stupně má nejnižší průměrný počet žáků ve třídě 10 žáků.
(5) Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30. Nejvyšší počet žáků podle věty první se snižuje o 2 za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého a pátého stupně vzdělávajícího se ve třídě; to platí i v případě žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet žáků podle věty první se dále snižuje o 1 za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, který není uvedený ve větě druhé. Postupem podle věty druhé a třetí lze snížit nejvyšší počet žáků ve třídě nejvýše
 
 Nahoru