Input:

140/2011 Sb., Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování Archiv

č. 140/2011 Sb.
[zrušeno č. 370/2017 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 12. května 2011
o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování
Česká národní banka stanoví podle § 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 71 odst. 3, § 72 odst. 4 a § 73b odst. 5 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) vzor tiskopisu žádosti o povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování (dále jen „platební systém“) a obsah jejích příloh,
b) vzor tiskopisu oznámení změn údajů uvedených v žádosti o povolení k provozování platebního systému a obsah jeho příloh a
c) obsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací provozovatelem platebního systému České národní bance.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem,
1. jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,
2. v němž má nebo v posledních 3 letech měla právnická osoba sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla organizační složku podniku, pokud právní řád tohoto státu upravuje trestní odpovědnost právnických osob,
b) dokladem o oprávnění k podnikání úplný výpis z evidence podnikatelů nebo jiné evidence podle jiného právního předpisu1) , anebo z obdobných evidencí cizích států, obsahující údaje platné v době podání žádosti nebo oznámení, včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti nebo oznámení proveden, a dokument opravňující k výkonu činnosti, je-li vydáván podle jiného právního předpisu, nebo jiný obdobný dokument vydaný příslušným orgánem cizího státu,
c) finančními výkazy
1. výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 účetní období nebo za období, po které osoba vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v případě, že je osoba součástí konsolidačního celku, též konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky za stejné období; má-li být podle jiného právního předpisu2) účetní závěrka ověřena auditorem, rozumí se tím takto ověřená účetní závěrka,
2. doklady o příjmech za poslední 3 roky, majetku a závazcích, pokud se jedná o fyzickou osobu,
d) informačním systémem funkční celek zabezpečující získávání, zpracování, přenos, sdílení a uchovávání informací v jakékoli formě, včetně příslušného technického vybavení,
e) obchodním plánem skutečně zamýšlený plán na první 3 účetní období činnosti podložený reálnými ekonomickými propočty v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu3) spolu s komentářem k jeho jednotlivým položkám, který vždy obsahuje základní východiska, na nichž je obchodní plán postaven,
f) rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o úpadku podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení4) , nebo obdobné rozhodnutí podle jiného právního předpisu nebo právního předpisu cizího státu,
g) údaji o osobě
1. u právnické osoby obchodní firma, anebo název, sídlo a