140/2009 Sb., Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění účinném k 1.1.2014

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 140/2009 Sb.
[zrušeno č. 195/2014 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 11. května 2009
o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
264/2010 Sb.
(k 15.9.2010)
mění, celkem 27 novelizačních bodů
393/2011 Sb.
(k 12.12.2011)
mění, celkem 17 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
348/2012 Sb.
(k 5.11.2012)
mění, celkem 14 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
436/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 13 novelizačních bodů
Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., k provedení § 17 odst. 11, 12 a 19a energetického zákona:
§ 1
Základní pojmy
(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) regulovaným rokem kalendářní rok, pro který jsou Úřadem regulovány ceny,
b) regulačním obdobím vymezené období pěti po sobě následujících regulovaných roků.
(2) Pro účely této vyhlášky se v oblasti plynárenství rozumí
a) regionální distribuční soustavou distribuční soustava, k níž je připojeno 90 000 a více odběrných míst zákazníků,
b) lokální distribuční soustavou distribuční soustava, k níž je připojeno méně než 90 000 odběrných míst zákazníků.
§ 2
(zrušen vyhl. č. 436/2013 Sb. k 1.1.2014)
§ 3
(zrušen vyhl. č. 436/2013 Sb. k 1.1.2014)
§ 4
(zrušen vyhl. č. 436/2013 Sb. k 1.1.2014)
§ 5
(zrušen vyhl. č. 436/2013 Sb. k 1.1.2014)
Způsob regulace a postup tvorby cen v plynárenství
§ 6
(1) Úřad reguluje ceny za přepravu plynu provozovatele přepravní soustavy způsobem uvedeným v příloze č. 8 k této vyhlášce.
(2) Úřad reguluje ceny za distribuci plynu provozovatele regionální distribuční soustavy způsobem uvedeným v příloze č. 9 k této vyhlášce a cenu za distribuci plynu provozovatele lokální distribuční soustavy podle § 7 odst. 5.
(3) Úřad reguluje ceny plynu dodavatele poslední instance způsobem věcného usměrňování cen.
§ 7
(1) Postup tvorby cen za přepravu plynu a distribuci plynu je stanoven na regulační období prostřednictvím regulačního vzorce.
(2) Pro regulační období Úřad držiteli licence stanoví a oznámí parametry regulačního vzorce, a to v následujícím rozsahu:
a) držiteli licence na přepravu plynu
1. výchozí hodnotu povolených nákladů,
2. výchozí hodnotu regulační báze aktiv,
3. roční hodnotu faktoru efektivity,
4. koeficient indexu cen podnikatelských služeb,
b) držiteli licence na distribuci plynu
1. výchozí hodnotu povolených nákladů,
2. výchozí hodnotu regulační báze aktiv,
3. roční hodnotu faktoru efektivity,
4. koeficient indexu cen podnikatelských služeb.
(3) Změny parametrů regulačního vzorce podle odstavce 2 jsou v průběhu regulačního období možné jen v případech
a) změn právní úpravy bezprostředně se vztahující k licencované činnosti držitele licence, které mají podstatný dopad na parametry regulačního vzorce,
b) mimořádných změn na trhu s plynem nebo jiných mimořádných změn v národním hospodářství hodných zvláštního zřetele, nebo
c) stanovení parametrů na základě nesprávných, neúplných či nepravdivých podkladů nebo údajů.
(4) Pro regulovaný rok Úřad držiteli licence stanoví a oznámí parametry regulačního vzorce, a to v následujícím rozsahu:
a) držiteli licence na přepravu plynu
1. hodnotu indexu spotřebitelských cen,
2. hodnotu indexu cen podnikatelských služeb,
3. hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku,
4. korekční faktor odpisů,
5. míru výnosnosti regulační báze aktiv,
6. plánovanou hodnotu aktivovaných investic,
7. plánovanou hodnotu
 
 Nahoru