Input:

140/1996 Sb., Zákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ve znění účinném k 1.7.2010 Garance

č. 140/1996 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. dubna 1996
o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
107/2002 Sb.
(k 20.3.2002)
mění (nové znění § 1 až 10, vkládá § 10a až 10e, nová přechodná ust.)
107/2002 Sb.
(k 20.3.2003)
mění § 7
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
vkládá § 10f
181/2007 Sb.
(k 1.2.2008)
mění, viz část druhá zákona
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 10f
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Účel zákona
Účelem zákona je co nejširší odhalení praxe komunistického režimu při potlačování politických práv a svobod vykonávané prostřednictvím tajných represivních složek totalitního státu. Zákon umožňuje zpřístupnit pronásledovaným osobám dokumenty o jejich pronásledování a zveřejnit údaje o vykonavatelích tohoto pronásledování a jejich činnosti. Zákonem se stanoví způsob zpřístupnění a zveřejnění dokumentů a údajů a působnost správních úřadů v těchto procesech.
§ 2
Předmět zpřístupnění a zveřejnění
Předmětem zpřístupnění a zveřejnění jsou zachované nebo rekonstruované dokumenty vzniklé činností bezpečnostních složek v období od 25. února 1948 do 15. února 1990, evidované v dobových spisových nebo archivních pomůckách (registrech) těchto složek nebo jim nadřízených ústředních správních orgánů.
§ 3
Výklad pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) svazkem samostatný dokumentační soubor založený a vedený bezpečnostními složkami a evidovaný v evidenčních pomůckách statisticko-evidenčního odboru Federálního ministerstva vnitra, jednotlivých správ bezpečnostních složek, evidenčních nebo archivních pomůckách archivu Ministerstva vnitra nebo statisticko-evidenčních oddělení krajských správ Sboru národní bezpečnosti anebo jejich předchůdců; svazek je buď osobním svazkem, nebo svazkem s osobními údaji,
b) osobním svazkem svazek vedený o konkrétní fyzické osobě zařazené do příslušné evidence osob,
c) svazkem s osobními údaji svazek vedený o konkrétní instituci nebo seskupení osob (objektech), který v této souvislosti obsahuje údaje vypovídající o konkrétních fyzických osobách, tj. zejména objektový svazek,
d) záznamem zachycujícím výsledky nasazení prostředků zpravodajské techniky nebo sledování Státní bezpečnosti záznam o provedení pomocných zpravodajských úkonů sloužících k utajenému získávání informací o osobách,
e) personálním (kádrovým) spisem příslušníka bezpečnostní složky spis vedený služebním orgánem o příslušníkovi bezpečnostních složek obsahující údaje o vzniku, průběhu a skončení jeho služebního poměru; výpisem z něho je osobní evidenční karta příslušníka,
f) dokumentem všechny druhy svazků, podsvazků, informačních výstupů ze svazků, záznamů, personálních (kádrových) spisů a osobních evidenčních karet, které jsou předmětem zpřístupňování nebo zveřejňování podle tohoto zákona,
g) bezpečnostní složkou Státní bezpečnost, Hlavní správa vojenské kontrarozvědky Sboru národní bezpečnosti (III. správa), zpravodajská správa Hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic, odbor vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy anebo předchůdci těchto složek, v období od 25. února 1948 do 15. února 1990,
h) Státní bezpečností součásti bývalé Státní bezpečnosti, jako složky Sboru národní bezpečnosti,1) Hlavní správa rozvědky Sboru národní bezpečnosti (I. správa), Hlavní správa kontrarozvědky Sboru národní bezpečnosti (II. správa), Správa sledování Sboru národní bezpečnosti (IV. správa), Správa zpravodajské