Input:

140/1960 Sb., Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o pověření rozhodováním některých sporů patřících před Státní arbitráž Československé socialistické republiky, platné do 31.12.1962 Archiv

č. 140/1960 Sb., Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o pověření rozhodováním některých sporů patřících před Státní arbitráž Československé socialistické republiky, platné do 31.12.1962
VYHLÁŠKA
hlavního arbitra Československé socialistické republiky
ze dne 10. září 1960
o pověření rozhodováním některých sporů patřících před Státní arbitráž Československé socialistické republiky
Hlavní arbitr Československé socialistické republiky stanoví podle § 11 a § 26 odst. 1 vládního nařízení č. 47/1953 Sb., o státní arbitráži, ve znění předpisů je měnících a doplňujících:
§ 1
(1)  Státní arbitráže při krajských národních výborech se pověřují rozhodováním
a)  předsmluvních a majetkových sporů, mají-li strany sídlo v obvodu téhož krajského národního výboru,
b)  majetkových sporů, v nichž hodnota sporu nepřesahuje při zahájení řízení Kčs 50 000,-, mají-li strany sídlo v obvodech různých krajských národních výborů.
(2)  Pověření podle odstavce 1 se nevztahuje na spory, v nichž jednou ze stran je
a)  ústřední úřad nebo ústřední orgán, Slovenská národní rada, její orgán nebo slovenský oblastní orgán,
b)  organizace podřízená ministerstvu národní obrany, ministerstvu vnitra, nebo ministerstvu zahraničního obchodu, a dále na spory,
c)  v nichž předmětem sporu jsou dodávky (poddodávky) vojenské techniky nebo pro vojenskou techniku.
(3)  Místní příslušnost pověřených státních arbitráží se řídí sídlem odpůrce; je-li odpůrců více, sídlem kteréhokoliv z nich.
§ 2
(1)  Ze sporů, pro jejichž rozhodování je příslušná Státní arbitráž Československé socialistické republiky, svěřuje se jejímu organizačnímu útvaru v Bratislavě, rozhodování:
a)  sporů, v nichž jednou ze stran je Slovenská národní rada, její orgán nebo slovenský oblastní orgán,
b)  předsmluvních sporů a majetkových sporů, v nichž hodnota sporu přesahuje při zahájení řízení Kčs 50 000,-, mají-li strany sídlo v obvodech různých krajů a alespoň jedna z nich má sídlo na Slovensku.
(2)  Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na spory, v nichž
a)  jednou ze stran je ministerstvo národní obrany, ministerstvo vnitra nebo ministerstvo zahraničního