Input:

14/2021 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti trestné činnosti Garance

č. 14/2021 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. července 2019 byla v Tbilisi podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti trestné činnosti.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 20 odst. 1 dne 1. března 2021.
České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
SMLOUVA
mezi Českou republikou a Gruzií
o spolupráci v boji proti trestné činnosti
Česká republika a Gruzie (dále jen „smluvní strany“).
usilujíce o rozvoj a posílení přátelských vztahů a oboustranně prospěšné dvoustranné spolupráce.
znepokojeny nárůstem a trendy nadnárodní trestné činnosti, zejména forem organizované trestné činnosti a terorismu.
vědomy si toho, že jakákoliv forma trestné činnosti ohrožuje veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost, brzdí hospodářský rozvoj a vytváření investičního prostředí, demokratických hodnot a spravedlnosti,
vycházejíce z přání poskytovat spolehlivou ochranu před trestnými činy proti životu, zdraví, svobodě a lidské důstojnosti, proti právním zájmům občanů, zájmům společnosti a státu,
přesvědčeny o výhodách mezinárodní spolupráce jako významné součásti předcházení a účinného boje proti organizované trestné činnosti,
řídíce se svými mezinárodními závazky a vnitrostátními právními předpisy, se dohodly takto:

  
Článek 1
(1) Účelem této smlouvy je prohloubení a posílení spolupráce při předcházení a odhalování trestných činů a při zjišťování jejich pachatelů, zejména prostřednictvím výměny strategických a operativních informací a přímých kontaktů mezi příslušnými složkami na všech odpovídajících úrovních.
(2) Spolupráce podle této smlouvy probíhá v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran a s mezinárodními smlouvami, jimiž jsou smluvní strany vázány, a nezahrnuje právní pomoc ve věcech trestních, která je v působnosti justičních orgánů.
  
Článek 2
Spolupráce podle této smlouvy se vztahuje na všechny formy trestné činnosti, zejména na:
a) organizovanou trestnou činnost,
b) terorismus a jeho financování,
c) trestné činy proti životu a zdraví,
d) obchodování s lidmi a obchodování s lidskými orgány a tkáněmi,
e) sexuální zneužívání dětí a dětskou pornografii,
f) trestné činy související s nelegální migrací.
g) nezákonné obchodování s omamnými a psychotropními látkami ve smyslu Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z 20. prosince 1988,
h) počítačovou kriminalitu.
i) nezákonnou výrobu, opatřování, držení, dovoz, vývoz, průvoz a obchodování se zbraněmi, střelivem a výbušninami, chemickými, biologickými, radioaktivními a jadernými materiály, se zbožím a technologiemi strategického významu, jakož i s jinými vysoce nebezpečnými látkami včetně nebezpečného odpadu,
j) trestné činy proti majetku,
k) padělání peněz, cenných papírů a prostředků bezhotovostního platebního styku a jejich distribuci a používání,
l) padělání