14/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 14/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. května 2012 v La Rochelle a dne 14. listopadu 2015 v Bonnu byly přijaty změny příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků1) .
Se změnami příloh vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 6. listopadu 2017 listinu o přijetí těchto změn.
Změny příloh z 18. května 2012 vstoupily v platnost na základě článku X odst. 5 Dohody dne 16. srpna 2012.
Změny příloh z 14. listopadu 2015 vstoupily v platnost na základě článku X odst. 5 Dohody dne 12. února 2016.
Pro Českou republiku vstoupily změny v platnost na základě článku X odst. 6 Dohody dne 21. ledna 2018.
Anglické znění změn příloh a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
Příloha 2
Druhy vodních ptáků, na které se vztahuje Dohoda
 
Čeleď ANATIDAE (kachnovití)
Dendrocygna viduata
husička vdovka
Dendrocygna bicolor
husička dvoubarvá
Thalassornis leuconotus
husička krátkoocasá
Oxyura maccoa
kachnice africká
Oxyura leucocephala
kachnice bělohlavá
Cygnus olor
labuť velká
Cygnus cygnus
labuť zpěvná
Cygnus columbianus
labuť malá
Branta bernicla
berneška tmavá
Branta leucopsis
berneška bělolící
Branta ruficollis
berneška rudokrká
Anser anser
husa velká
Anser fabalis
husa polní
Anser brachyrhynchus
husa krátkozobá
Anser albifrons
husa běločelá
Anser erythropus
husa malá
Clangula hyemalis
hoholka lední
Somateria spectabilis
kajka královská
Somateria mollissima
kajka mořská
Polysticta stelleri
kajka bělohlavá
Melanitta fusca
turpan hnědý
Melanitta nigra
turpan černý
Bucephala clangula
hohol severní
Mergellus albellus
morčák malý
Mergus merganser
morčák velký
Mergus serrator
morčák prostřední
Alopochen aegyptiaca
husice egyptská
Tadorna tadorna
husice liščí
Tadorna ferruginea
husice rezavá
Tadorna cana
husice šedohlavá
Plectropterus gambensis
pižmovka ostruhatá
Sarkidiornis melanotos
pižmovka hřebenatá
Nettapus auritus
kachnička pestrá
Marmaronetta angustirostris
čírka úzkozobá
Netta rufina
zrzohlávka rudozobá
Netta erythrophthalma
zrzohlávka rudooká
Aythyaferina
polák velký
Aythya nyroca
polák malý
Aythya fuligula
polák chocholačka
Aythya marila
polák kaholka
Spatula querquedula
čírka modrá
Spatula hottentota
čírka hottentotská
Spatula clypeata
lžičák pestrý
Mareca strepera
kopřivka obecná
Mareca penelope
hvízdák eurasijský
Anas undulata
kachna žlutozobá
Anas platyrhynchos
kachna divoká
Anas capensis
čírka popelavá
Anas erythrorhyncha
ostralka rudozobá
Anas acuta
ostralka štíhlá
Anas crecca
čírka obecná
 
 
Čeleď PODICIPEDIDAE (potápkovití)
Tachybaptus ruficollis
potápka malá
Podiceps grisegena
potápka rudokrká
Podiceps cristatus
potápka roháč
Podiceps auritus
potápka žlutorohá
Podiceps nigricollis
potápka černokrká
 
 
Čeleď PHOENICOPTERIDAE (plameňákovití)
Phoenicopterus roseus
plameňák karibský
Phoeniconaias minor
plameňák malý
 
 
Čeleď PHAETHONTIDAE (faetonovití)
Phaethon aetheras
faeton červenozobý
Phaethon rubricauda
faeton červenoocasý
Phaethon lepturus
faeton žlutozobý
 
 
Čeleď RALLIDAE (chřástalovití)
Sarothrura elegans
chřástal žlutoskvrnný
Sarothrura boehmi
chřástal Bohmův
Sarothrura ayresi
chřástal Ayresův
 
 Nahoru