Input:

R 14/1968; Popření otcovství Garance

č. 14/1968 Sb. rozh.
Skutočnosť, že výsledky dedično-biologickej skúšky nasvedčujú väčšou pravdepodobnosťou otcovstvo iného muža, nemôže byť sama o sebe dostatočným podkladom pre splnenie zákonného predpokladu, že totiž je celkom vylúčené otcovstvo manžela matky k dieťaťu, narodenému za trvania ich manželstva. Zákon pripúšťa vyvrátenie zákonnej domnienky otcovstva manžela matky len vtedy, ak dôkaz opaku je určitý a nezvratný a nielen viac či menej pravdepodobný.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 28. júla 1967, 4 Cz 83/67.)
Okresný súd vo Zvolene zamietol návrh navrhovateľa na zapretie otcovstva k mal. L. J., ktorý sa narodil 17. 5. 1962 za trvania manželstva. Zistil totiž, že navrhovateľ súložil s odporkyňou E. J. 17. 9. 1961, krvná skúška otcovstvo navrhovateľa nevylúčila a z posudku znalca - pôrodníka mal súd prvého stupňa za preukázané, že nemožno vylúčiť, že súlož medzi navrhovateľom a odporkyňou bola oplodňujúcou súložou, z ktorej sa narodil mal. L. J. Nezhľadal teda súd preukázaným, že by otcovstvo navrhovateľa bolo vylúčené, a vychádzal preto vo svojom rozhodnutí zo zákonnej domnienky otcovstva navrhovateľa ako manžela matky mal. L. J. a vyvrátenie tejto domnienky nemohla postačiť skutočnosť, že matka dieťaťa súložila 22. 8. 1961 s J. H. a že krvná skúška nevylúčila ani tohoto muža z možného otcovstva k mal. L. J. Pohlavné styky odporkyne E. J. s V. H. neboli preukázané; krvná skúška, pravda, ani tohoto muža z otcovstva nevylúčila.
Krajský súd v Banskej Bystrici rozhodnutie súdu prvého stupňa zmenil tak, že vyslovil, že navrhovateľ J. J. nie je otcom mal. L. J., nar. 15. 5. 1962 z matky E. J. Krajský súd doplnil konanie vykonaním dedično-biologickej skúšky a z posudku vypracovaného Katedrou všeobecnej biológie lekárskej fakulty Komenského univerzity v Bratislave zistil, že otcovstvo navrhovateľa J. J. k mal. L. J. je nerozhodné, otcovstvo V. H. skôr nepravdepodobné. Mal preto krajský súd za to, že navrhovateľ nesplodil mal. L. J.
Najvyšší súd rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona podanej predsedom Najvyššieho súdu, že uvedeným rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici bol porušený zákon a toto rozhodnutie zrušil.
Z odôvodnenia:
Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zák. o rod. ak sa narodí dieťa v dobe