Input:

14/1966 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu Garance

č. 14/1966 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 1. února 1966
o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu
Dne 15. prosince 1965 byla v Praze podepsána Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu.
Dohoda na základě svého článku 17 vstoupila v platnost dnem podpisu, tj. dnem 15. prosince 1965
Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Barmského svazu
vedeny přáním uzavřít dohodu za účelem zřízení přímých leteckých spojení mezi svým územím
jmenovaly za tímto účelem zmocněné zástupce, kteří se dohodli takto:
Článek 1
Pro účel této Dohody, její Přílohy a Seznamů linek, není-li v textu stanoveno jinak
1. výraz „letecké úřady“ znamená, pokud jde o Československou socialistickou republiku, ministerstvo dopravy - správu civilního letectví nebo kteroukoliv osobu nebo orgán oprávněný k provádění úkolů vykonávaných nyní ministerstvem dopravy - správou civilního letectví, a pokud jde o Barmský svaz, ministerstvo doprava a spojů, nebo kteroukoliv osobu nebo orgán oprávněný k provádění úkolů vykonávaných nyní ministerstvem dopravy a spojů:
2. výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, který letecké úřady jedné ze smluvních stran písemně oznámily leteckým úřadům druhé smluvní strany jako určený podle článku 3 této Dohody k provozování dohodnutých služeb;
3. výraz „letecká služba“ znamená každou pravidelnou leteckou službu provozovanou letadlem používaným pro veřejnou dopravu cestujících, pošty nebo zboží;
4. výraz „mezinárodní letecká služba“ znamená leteckou službu, která prochází vzdušným prostorem nad územím více než jednoho státu;
5. výraz „dohodnuté služby“ znamená mezinárodní letecké služby uvedené v Příloze k této Dohodě a Seznam linek I a II.
Článek 2
1. Každá smluvní strana poskytne druhé smluvní straně práva uvedená v Příloze k této Dohodě za účelem zřízení dohodnutých služeb. Tyto služby mohou být zahájeny ihned nebo později podle přání smluvní strany, které se tato práva poskytují.
2. Letové cesty pro letadla používaná při provozu dohodnutých služeb a body přeletu státních hranic stanoví pro své území každá smluvní strana.
Článek 3
Každá z dohodnutých služeb může být dána do provozu, jakmile smluvní strana, jíž bylo článkem 2 odst 1 poskytnuto právo určit letecký podnik pro danou trať a smluvní strana poskytující práva je, s výhradou článku 9 této Dohody, povinna udělit tomuto leteckému podniku příslušné provozní oprávnění a to za předpokladu, že takto určený letecký podnik může být vyzván, aby prokázal příslušným leteckým úřadům smluvní strany poskytující práva, že je způsobilý plnit podmínky stanovené zákony a předpisy, které tyto úřady obvykle uplatňují, než povolí provozování

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací