Input:

č. 14/1962 Sb. rozh. tr., Garance

č. 14/1962 Sb. rozh. tr.
Ak spôsobil zamestnanec pri výkone zamestnania trestným činom z nedbanlivosti bez toho, že by bol pritom ovplyvnený alkoholom, škodu tretej osobe, považuje sa z hľadiska zákona č. 71/1958 Zb. občianskoprávne zavinenie zamestnanca za zavinenie podniku. Tretia osoba preto nemôže požadovať náhradu škody na zamestnancovi v trestnom (adhéznom) konaní, môže však nárok na náhradu škody uplatňovať mimo trestné konanie len proti podniku, ktorý potom môže v medziach uvedeného zákona regresné nároky proti zamestnancovi uplatňovať v trestnom (adhéznom) konaní.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 26. januára 1962 - 7 Tz 119/61).
Obžalovaný bol rozsudkom Okresného súdu v Považskej Bystrici z 22. septembra 1961 podľa § 244 odst. 2 tr. por. z r. 1956 zaviazaný, aby zaplatil Okresnej správe spojov v Považskej Bystrici 1037,51 Kčs, nár. podniku Makyta v Púchove 621,62 Kčs a ČSAD v Prahe 14 000,- Kčs.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom tento rozsudok vo výroku o náhrade škody zrušil a poškodený podnik ČSAD v Prahe odkázal na konanie vo veciach občianskoprávnych.
Z odôvodnenia:
Proti uvedenému právoplatnému rozsudku okresného súdu podal generálny prokurátor sťažnosť pre porušenie zákona preto, že tento súd pri určení výšky škody vo výroku o náhrade škody nepostupoval podľa zákona čís. 71/1958 Zb.
Najvyšší súd preskúmal napadnuté rozhodnutie spôsobom v § 267 ods. 1 tr. por. predpísaným a zistil, že týmto rozsudkom bol porušený zákon.
Na podklade obsahu spisov Okresného súdu v Považskej Bystrici sp. zn. 4 T 75/81 Najvyšší súd zistil, že rozsudkom tohto súdu z 22. septembra 1961 bol obžalovaný uznaný vinným trestným činom poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 246 ods. 1 tr. zák. z r. 1950 a bol mu zato uložený trest 4 mesiace nápravného opatrenia s 20 % zrážkou zo mzdy, bez zmeny zamestnania. Pritom súd vyslovil, že obžalovaný je podľa § 244 ods. 2 tr. por. z r. 1956 povinný zaplatiť Okresnej správe spojov v Považskej Bystrici sumu 1037,51 Kčs, národnému podniku Makyta v Púchove sumu 621,62 Kčs a ČSAD Praha sumu 14 000,Kčs.
Podľa tohto rozsudku predmetný trestný čin obžalovaný spáchal tým, že 12. júla 1961 ako vodič nákladného auta ČSAD Praha, ktorým ako zamestnanec tohto podniku viezol tovar, na ceste zo Strelnej do Lysej pod Makytou išiel tak neopatrne, že vlečkou zachytil za telefónny stĺp, ktorý vyvalil, potom vlečkou vošiel do priekopy, ktorá sa tam prevrátila a karoséria sa odtrhla od podvozku, pričom sa poškodil aj tovar na vlečke sa nachádzajúci. Tým vznikla jeho zamestnávateľovi ČSAD v Prahe škoda vo výške 14 000,- Kčs, na tovare, ktorý viezol n. p. Makyta v Púchove, škoda vo výške 621,62 Kčs a Okresnej správe spojov v Považskej Bystrici vyvrátením telefónneho stĺpu škoda vo výške 1037,51 Kčs.
Tento rozsudok sa stal právoplatným.
Okresný súd tým, že obžalovaného, ktorý škodu spôsobil pri výkone svojho zamestnania nedbanlivostným konaním bez ovplyvnenia alkoholom, zaviazal nahradiť škodu nielen svojmu zamestnávateľovi, ale aj cudzím podnikom, rozhodol v rozpore so zákonom čís. 71/1958 Zb.
Podľa ustálenej súdnej praxe (viď rozhodnutie uverejnené v občianskoprávnej časti Zbierky