Input:

14/1959 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o vodním hospodářství, platné do 31.3.1975 Archiv

č. 14/1959 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o vodním hospodářství, platné do 31.3.1975
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. března 1959,
kterým se provádí zákon o vodním hospodářství
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 38 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, ve znění zákona č. 12/1959 Sb.:
ČÁST PRVÁ
Hospodaření s vodami a plánování
Hospodaření s vodami
§ 1
Veškerá povrchová a podzemní voda slouží k zabezpečení hospodářských a jiných společenských potřeb. Hospodaření s vodami se řídí státním plánem rozvoje národního hospodářství a zásadami státního vodohospodářského plánu.
§ 2
(1)  Vody na pozemcích nebo v pozemcích ve správě (vlastnictví) rozpočtových, hospodářských a ostatních organizací, popřípadě i ve vlastnictví jednotlivců, může být použito, vyžaduje-li to zabezpečení hospodářských a jiných společenských potřeb. Těmto organizacím a jednotlivcům musí však být zaručeno množství vody nutné pro uspokojení jejich potřeb.
(2)  Při stanovení množství vody pro vlastní potřebu se bere v úvahu, zda je možné tuto potřebu zabezpečit jiným způsobem než ze zdrojů na dotčených pozemcích nebo vodou jiné jakosti.
(3)  Užívání vody podle odstavců 1 a 2 upraví po provedeném řízení vodohospodářský orgán příslušný podle § 8.
§ 3
Státní vodohospodářský plán
Státní vodohospodářský plán vede, doplňuje a zpřesňuje ministerstvo energetiky a vodního hospodářství tak, aby byl ve shodě se současným stavem rozvoje národního hospodářství, přírodních podmínek, jakož i v souladu s vývojem a pokrokem přírodních a technických věd a zajišťuje soustavné uplatňování jeho zásad při hospodaření s vodami. Proto jsou ústřední úřady a orgány, popřípadě výkonné orgány krajských národních výborů, povinny oznamovat ministerstvu energetiky a vodního hospodářství požadavky na množství vody, které hodlají uplatnit v příštích letech.
§ 4
Distribuční řády vody
Vyžaduje-li to plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství nebo je-li nedostatek vody, může odbor výstavby a vodního hospodářství rady krajského národního výboru vydávat po provedeném řízení distribuční řády pro jednotlivá povodí nebo jejich části, pokud si to ve zvláštních případech nevyhradí ministerstvo energetiky a vodního hospodářství; při vydávání těchto řádů zároveň určí, při jakém stavu vody jsou tyto řády závazné.
ČÁST DRUHÁ
Užívání vod, koryt toků, pobřežních pozemků, vypouštění odpadních vod a ochrana proti vodám.
§ 5
Normy potřeby vody
Celostátní normy potřeby a spotřeby vody jako ukazatele pro zavádění a kontrolu hospodárného využívání vody stanoví ministerstvo energetiky a vodního hospodářství ve spolupráci se zúčastněnými ústředními úřady. Resortní normy potřeby a spotřeby vody stanoví příslušné ústřední úřady v dohodě s ministerstvem energetiky a vodního hospodářství.
§ 6
Úpravy a zákazy obecného užívání vod
(1)  O úpravě, popřípadě zákazu obecného užívání povrchových vod a provádění jednoduchých zařízení podle § 6 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, ve znění zákona č. 12/1959 Sb., (dále jen „zákon”) rozhodují výkonné orgány místních národních výborů; týká-li se úprava, popřípadě zákaz, více obcí, rozhodují