Input:

14/1957 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon správní č. 88/1950 Sb., platné do 30.6.1961 Archiv

č. 14/1957 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon správní č. 88/1950 Sb., platné do 30.6.1961
ZÁKON
ze dne 6. března 1957
kterým se mění a doplňuje trestní zákon správní č. 88/1950 Sb.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I
(1)  Trest veřejného pokárání lze uložit za kterýkoli přestupek, i když tento trest není ve zvláštní části trestního zákona správního výslovně stanoven.
(2)  Za přestupek lze uložit jen jeden z trestů hlavních.
Čl. II
Horní hranice pokut uvedených ve zvláštní části trestního zákona správního se stanoví částkou 20.000 Kčs, byla-li dosud stanovena částkou 100.000 Kčs, a 15.000 Kčs, byla-li dosud stanovena částkou 50.000 Kčs; ostatní horní hranice pokud se snižují na polovinu.
Čl. III
Obecná část trestního zákona správního se mění a doplňuje dále takto:
1. § 12 zní:
„Při výměře trestu se přihlédne k stupni nebezpečnosti přestupku pro společnost, zejména s hlediska způsobu provedení přestupku, jeho následků, míry zavinění, osoby pachatele, možnosti jeho nápravy a okolností přitěžujících i polehčujících.”
2. § 14 písm. a) zní:
„a)  spáchal přestupek ve stavu zmenšené příčetnosti, pokud si jej nepřivodil sám, zejména požitím alkoholického nápoje,”
3. § 15 zní:
„Má-li být někdo potrestán současně pro několik přestupků, uloží se jediný trest podle toho zákonného ustanovení, které se vztahuje na čin z nich nejpřísněji trestný; k ostatním přestupkům se přihlédne jako k okolnosti přitěžující. Ustanovení o vedlejších trestech se užije i tehdy, platí-li jen o některém z přestupků.”
4. § 22 zní:
„(1)  Dopustil-li se pachatel přestupku zneužívaje výkonu činnosti nebo povolání, lze vyslovit zákaz takové činnosti nebo takového povolání.
(2)  Zákaz uvedený v odstavci 1 se stanoví až na tři léta; doba výkonu trestu odnětí svobody se do této doby nezapočítává.”
5. § 25 odst. 1 zní:
(1)  Za propadlou lze prohlásit věc,
a)  které bylo užito k spáchání přestupku,
b)  která byla k spáchání přestupku určena,
c)  kterou pachatel získal přestupkem nebo jako odměnu za něj,
d)  kterou pachatel nabyl za věc získanou přestupkem, nebo
e)  kterou pachatel nabyl za věc získanou jako odměnu za spáchání přestupku.”
Čl. IV
Zvláštní část trestního zákona správního se mění a doplňuje dále takto:
1. Za § 35 se vkládá § 35a, který včetně nadpisu zní:
㤠35a
Rozkrádání a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví
Kdo rozkrádá nebo úmyslně poškozuje majetek, který je v socialistickém vlastnictví, a jde o čin malého významu, bude potrestán pokutou do 5.000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na tři měsíce.”
2. § 64 zní:
„(1)  Kdo jedná proti předpisům o devisovém hospodářství, bude potrestán pokutou do 5.000 Kčs nebo veřejným pokáráním.
(2)  Kdo způsobí devisovému hospodářství škodu tím, že jedná proti předpisům o devisovém hospodářství, bude potrestán pokutou do 15.000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na šest měsíců.
(3)  Kdo se dopustí přestupku uvedeného v odstavci 2 úmyslně, bude potrestán pokutou do 20.000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na šest měsíců.”
3. § 87 písm. d) zní: