Input:

R 14/1957 (tr.); Garance

č. 14/1957 Sb. rozh. tr.
Ak páchateľ z nedbanlivosti vec, ktorá bola získaná trestným činom spáchaným inou osobou, prevezme iba na to, aby túto vec predal, ide o prevedenie veci na seba v zmysle § 251 tr. zák.
O sprostredkovanie, beztrestné z hľadiska nedbanlivého podielnictva podľa § 251 tr. zák., by išlo vtedy, ak by páchateľ vec pochádzajúcu z trestného činu neprevzal, ale na žiadosť držiteľa veci by iba hľadal kupca, ktorý by vec kúpil.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 23. novembra 1956, 2 Tz 244/56.)
Obvinenému ponúkol jeho, známy Š kúpu dvoch cenných fotografických aparátov za veľmi nízku cenu. Obvinený ich kúpu odmietol, avšak bez toho, žeby sa bol opýtal, akého sú pôvodu, prevzal fotografické aparáty s tým, že na ne najde kupca, ktorému aparáty predá a výťažok vydá známemu, ktorý mu ich doniesol. Pretože však sa obvinenému nepodarilo nájsť kupca, vrátil aparáty v čase niekoľkých dňov tomu, kto mu tieto zveril. Obidva fotografické aparáty pochádzali z krádeže.
Ľudový súd v Bratislave uznal obvineného pre tento skutok vinným trestným činom podielnictva podľa § 251 tr. zák. a odôvodnil svoj rozsudok tak, že obvinený, ktorý sa ani nespýtal, akého pôvodu sú fotografické aparáty, podľa nízkej ceny, za ktorú mu boli vopred ponúknuté na kúpu a vzhľadom na svoje skúsenosti, aké mal ako živnostník, spoznal, že ide o veci získané trestným činom a napriek tomu ich na seba previedol, aby sprostredkoval ich predaj. Tento rozsudok sa stal právoplatným.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom zrušil rozsudok ľudového súdu vo výroku o povinnosti obvineného nahradiť poškodenému škodu vzniknutú z trestného činu a poškodeného upravil na konanie vo veciach občianskoprávnych.
Z odôvodnenia:
Sťažnosť pre porušenie zákona uvádza, že obvinený prijal fotografické aparáty