Input:

14/1950 Sb., Vládní nařízení o organisaci místních národních výborů, platné do 16.5.1954 Archiv

č. 14/1950 Sb., Vládní nařízení o organisaci místních národních výborů, platné do 16.5.1954
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 28. února 1950
o organisaci místních národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 43 odst. 1 zákona č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení:
ČÁST I.
Základní ustanovení.
§ 1.
Účel vládního nařízení.
(1)  Místní národní výbory působí ve všech obcích a jsou v těsném a stálém styku s lidem. Mohou proto vyšším státním orgánům tlumočit vůli a přání nejširších vrstev lidu a získávat tyto vrstvy pro činnou a trvalou účast na provádění úkolů, spojených s budováním socialismu.
(2)  Místní národní výbory mají být organisovány a mají pracovat tak, aby byly skutečnými představiteli a mluvčími lidu svého územního obvodu, aby dobře plnily úkoly spojené s budováním socialismu a aby své úkoly prováděly neustále v těsném spojení s lidem, za jeho pomoci i spolupráce a pod jeho stálou kontrolou.
§ 2.
Funkce místního národního výboru a jeho úkoly.
(1)  Místní národní výbor je na území obce nositelem a vykonavatelem státní moci (čl. X ústavy).
(2)  Místní národní výbor je orgánem jednotné státní správy na území obce a vykonává ji ve všech jejich oborech; jiným orgánům přísluší výkon veřejné správy jen výjimečně a na základě zákona (§ 124 ústavy).
(3)  Místní národní výbor pomáhá vytlačovat a omezovat kapitalistické prvky, podporovat a upevňovat prvky socialistické ve všech oborech hospodářství a upevňovat svazek dělníků a rolníků.
(4)  Místní národní výbor má zejména tyto úkoly:
a)  v rámci jednotného hospodářského plánu plánuje a řídí hospodářskou, kulturní, sociální a zdravotní činnost v obci tak, aby se životní úroveň pracujícího lidu neustále zvyšovala;
b)  účastní se v mezích své působnosti vypracování, provádění a kontroly plnění jednotného hospodářského plánu;
c)  stará se o plánovitou výstavbu a všestranný rozvoj obce;
d)  zajišťuje předpoklady plynulé výroby a podporuje ji při plnění jejich úkolů;
e)  pomáhá budovat jednotné zemědělské družstvo a podporuje je v jeho činnosti, stará se o zvelebování živočišné a rostlinné výroby a o její zmechanisování, zajišťuje co nejlepší využití strojů, potahů a stájových a jiných prostorů, potřebných pro zemědělskou výrobu a podporuje malé a střední rolníky;
f)  zajišťuje řádné zásobování a výživu obyvatelstva a dbá, aby se stále zlepšovaly;
g)  pečuje o řádný výkon a rozšiřování sociálních služeb a pomáhá při organisaci a ochraně práce, zejména při mobilisaci pracovníků;
h)  stará se o ochranu zdraví obyvatelstva, zejména o veřejnou hygienu a zdravé bydlení, a pečuje o rozšiřování zdravotních služeb;
ch)  usiluje o neustálé zvyšování kulturní úrovně lidu podporou školství, osvěty a tělesné výchovy;
i)  je strážcem lidově demokratického zřízení a spolupůsobí při obraně vlasti;
j)  pečuje o bezpečnost osob a o ochranu práv a svobod pracujících;
k)  pečuje o ochranu majetku především národního a družstevního, jakož i o ochranu úrody;
l)  ve spolupráci s organisacemi pracujících a ostatními složkami veřejného života vyvolává iniciativu nejširších vrstev obyvatelstva a organisuje je pro plnění úkolů celostátních i místních.
§ 3.
Volby