Input:

14/1949 Sb., Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro školství, osvětu a tělesnou výchovu, platné do 16.5.1954 Archiv

č. 14/1949 Sb., Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro školství, osvětu a tělesnou výchovu, platné do 16.5.1954
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. ledna 1949
o referátech krajských národních výborů pro školství, osvětu a tělesnou výchovu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
§ 1.
(1)  U každého krajského národního výboru se zřizuje referát pro školství, osvětu a tělesnou výchovu.
(2)  Referát se dělí podle potřeby na oddělení; zásady pro toto rozdělení, zejména počet oddělení, stanoví ministerstvo školství, věd a umění a ministerstvo informací a osvěty v dohodě s ministerstvem vnitra.
§ 2.
(1)  Referát pro školství, osvětu a tělesnou výchovu obstarává krajskou správu ve věcech školských, vědeckých a uměleckých, kultových a nadačních, státně propagačních, lidové výchovy, knihovnictví a tělesné výchovy.
(2)  Ve věcech uvedených v odstavci 1 plní referát - bez újmy příslušnosti jiných orgánů (úřadů) - zejména tyto úkoly:
1.  Vypracovává ve svém oboru (odstavec 1) dílčí plán vlastního krajského plánu a kontroluje jeho plnění a spolupracuje s plánovacím referátem krajského národního výboru při plnění jeho úkolu;
2.  pečuje o povznesení jednotné výchovy a obecného i odborného vzdělání mládeže, jakož i o další školní vzdělávání pracujících osob, zřizuje školy a stanoví jejich obvody, zřizuje třídy na školách a kursy pro pracující osoby, spravuje školy a dozírá na ně;
3.  dohlíží na městské hudební ústavy a na soukromá učiliště všeho druhu a pečuje o pedagogický dohled na jesle a útulky pro děti ve věku předškolním;
4.  pečuje o zřizování domovů a družin mládeže při školách, o sociální potřeby studentstva, i pokud jde o jeho ubytování, a o zřizování sdružení rodičů a přátel školy a dohlíží na činnost dotyčných zařízení a sdružení;
5.  uvědomuje lid v duchu lidové demokracie řízením státně politické výchovy, programovým vedením státně politických akcí a spolupůsobením při morálně politické výchově občanstva k brannosti;
6.  přispívá ke zvýšení produktivity práce všeobecnou podporou