Input:

139/1965 Sb., Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě některých hospodářských závazkových vztahů Archiv

č. 139/1965 Sb., Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě některých hospodářských závazkových vztahů
VYHLÁŠKA
hlavního arbitra Československé socialistické republiky
ze dne 16. prosince 1965
o úpravě některých hospodářských závazkových vztahů
Hlavní arbitr Československé socialistické republiky stanoví podle § 395 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen „zákon“):
§ 1
(K § 141 odst. 2 zákona)
Organizace si mohou sjednat majetkové sankce za nesplnění smluvních povinností jinak než stanoví zákon nebo předpisy vydané k jeho provedení. Taková dohoda musí být ve smlouvě výslovně obsažena.
§ 2
(K § 204 odst. 1 zákona)
Povinnost zaplatit penále za prvý den prodlení se snižuje na 0, 5 % z ceny těch nedodaných výrobků, které dodavatel dodatečně splní nejpozději do 15 dnů po uplynutí sjednané dodací lhůty.1)
§ 3
(1) Organizace, která je v prodlení s placením peněžitého závazku, nebo která získala peněžité plnění, jež jí nenáleží, je povinna zaplatit oprávněné organizaci majetkovou sankci ve výši 5 % ročně, popř. v jiné dohodnuté výši, a to od stanoveného nebo dohodnutého dne splatnosti, v případě neoprávněně nabytého peněžitého plnění, ode dne jeho přijetí.
(2) Povinnost platit majetkovou sankci podle odstavce 1 nevznikne, jestliže organizace má platit z téhož důvodu poplatek z prodlení.
§ 4
(K § 142 odst. 1, § 147 odst. 3 a § 295 odst. 9 zákona)
(1) Oprávněná organizace může zčásti nebo zcela upustit od účtování, popřípadě od vymáhání majetkových sankcí. Majetkové sankce, které oprávněná organizace neúčtovala, popřípadě nevymáhala, se nezapočítávají na náhradu škody.
(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí pro majetkové sankce za prodlení s fakturováním anebo placením.
§ 5
Organizace jsou povinny ve smlouvách o dodávkách výrobků, prací nebo výkonů uvádět ceny.
§ 6
(k § 153, § 213 a 283 zákona)
(1) Smlouva o dodávce výrobků, prací anebo výkonů, jejichž cena se podle cenových předpisů tvoří dohodou dodavatele s odběratelem, je uzavřena jen tehdy, dojde-li též k výslovné dohodě o výši ceny: to platí též pro dohodu o přirážkách anebo srážkách.
(2) Je-li dodávka výrobků, jejichž cena se podle cenových předpisů tvoří dohodou dodavatele s odběratelem, zajišťována dodávkovým příkazem, je dodávkový příkaz závazný, jen jestliže byla výše ceny dohodnuta s dodavatelem před jeho vydáním.
(3) Cenové předpisy stanoví, jakým způsobem může být nahrazena dohoda dodavatele s odběratelem o výši ceny podle předcházejících odstavců.
(4) Je-li výše ceny dohodnuta před uzavřením smlouvy, postačí odkaz na takovou dohodu. To platí obdobně i pro