Input:

138/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách Garance

č. 138/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. května 2019,
kterou se mění vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 187/2014 Sb. a zákona č. 135/2019 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 9 odst. 6, § 10 odst. 3, 5 až 7, 11, § 10a odst. 2, § 10b odst. 1 a 6, § 10c odst. 4, § 11 odst. 2, § 18 odst. 3 a § 42 odst. 8 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách, se mění takto:
1. V § 1 písmeno b) zní:
„b) technické požadavky na
1. plavidla, jejichž objem vypočtený jako součin délky, šířky a ponoru je menší než 100 m3 a délka je menší než 20 m, jde-li o malá plavidla a plovoucí zařízení, a
2. plovoucí zařízení nepodléhající evidenci, jejichž objem vypočtený jako součin délky, šířky a ponoru je nejméně 100 m3,“.
2. V § 1 písmena c) a d) znějí:
„c) plavební zóny vodní cesty, pro něž se schvaluje technická způsobilost plavidla, a podmínky technické způsobilosti, které musí plavidlo pro provoz v jednotlivých plavebních zónách splňovat,
d) podrobnější členění druhů plavidel a jejich znaky,“.
3. V § 1 písm. f) se slova „a její“ nahrazují slovy „ , technické prohlídky navazující na úpravu nebo opravu plavidla a technické prohlídky navazující na výkon státního dozoru a jejich“.
4. V § 1 písmeno g) zní:
„g) vzor osvědčení plavidla, údaje do něj zapisované a dobu jeho platnosti,“.
5. V § 1 se písmeno i) zrušuje.
Dosavadní písmena j) až o) se označují jako písmena i) až n).
6. Nadpis § 2 zní:
„Podrobnější členění druhů plavidel a jejich znaky
(K § 9 odst. 6 zákona)“.
7. V § 2 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Malá plavidla se člení na
a) malá plavidla s vlastním pohonem,
b) plachetnice,
c) malá plavidla bez vlastního pohonu,
d) vodní skútry a
e) převozní lodě.“.

Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.
8. V 2 odst. 2 písm. c) se slova „možnost jeho pohonu pouze lidskou silou, nikoli“ nahrazují slovy „ , že není vybaveno“.
9. V § 2 odst. 2 písm. e) se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.
10. V § 2 odst. 2 písm. e) se slovo „určitém“ zrušuje.
11. Nadpis § 3 zní:
„Plavební zóny
(K § 10 odst. 7 zákona)“.
12. V § 3 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.
13. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:
„c) rychlost větru dosahující nejvýše 21 m/s (8° podle Beaufortovy stupnice) a významnou výšku vlny H1/3 do 4 m, nebo
d) rychlost větru větší než 21 m/s (9° až 12° podle Beaufortovy stupnice) a významnou výšku vlny H1/3 nad 4 m.“.
14. Nadpis části třetí zní:
„TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PLAVIDLA A TECHNICKÉ PROHLÍDKY“.
15. Nadpis § 5 zní:
„Technické požadavky na plavidla
§ 5
(K § 9 odst. 6 zákona)“.
16. V § 5