138/2018 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 138/2018 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. června 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 468/2011 Sb. a zákona č. 252/2017 Sb., k provedení § 24 odst. 5 a § 37 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích, ve znění zákona č. 304/2007 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb., nařízení vlády č. 162/2008 Sb., nařízení vlády č. 228/2009 Sb., nařízení vlády č. 156/2011 Sb., nařízení vlády č. 175/2012 Sb., nařízení vlády č. 284/2015 Sb. a nařízení vlády č. 43/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) V případě, že by výše ročního poplatku za využívání rádiových kmitočtů a čísel určená způsobem podle sazebníku poplatků byla nižší nebo vyšší než meze stanovené v § 24 odst. 2 nebo § 37 odst. 2 zákona, odpovídá výše poplatku výši meze, které nedosahuje nebo kterou překračuje.“.
2. V příloze v položce 1 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , a o jedné polarizaci, není-li v tomto nařízení vlády uvedeno jinak“.
3. V příloze v položce 1 část A.1 zní:
 
„A. 1. Celoplošné rádiové sítě
Kč ročně dle výpočtu
 
Celoplošnými rádiovými sítěmi se pro účely zpoplatnění rozumí sítě, ve kterých rádiové kmitočty mohou být využívány rádiovými zařízeními na celém území České republiky. Mezi celoplošné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby nepatří rádiové sítě s celostátně využívaným rádiovým kmitočtem pouze pro pohyblivá rádiová zařízení.
Celoplošnými rádiovými sítěmi se dále rozumí i rádiové sítě, jejichž prostřednictvím jsou zajišťovány důležité zájmy státu.
 
Výpočet:
C = S1 x K1 x K16
 
kde je
 
C
Poplatek za využívání 1 rádiového kmitočtu
S1
Sazba za 1 kHz využívané šířky kmitočtového pásma
 
S1 = 1600 Kč
K1
Koeficient využívané šířky kmitočtového pásma
 
Tento koeficient se vypočte z šířky (v kHz) 1 kmitočtového kanálu, která se rovná kanálové rozteči ve využívaném kmitočtovém pásmu.
 
K1 = 1 x šířka [v kHz]
 
pro kmitočty mimo kmitočtové pásmo 380-385/390-395 MHz
 
K1 = 0,25 x šířka [v kHz]
 
pro kmitočty v kmitočtovém pásmu 380-385/390-395 MHz
K16
Koeficient kmitočtového pásma
 
K16 = 1     pro f < 1 GHz
 
K16 = 0,7   pro 1 GHz ≤ f < 2,2 GHz
 
K16 = 0,2   pro f ≥ 2,2 GHz“.
4. V příloze v položce 1 části A.2 bod A 2.1 zní:
 
„A 2.1 Regionální a lokální rádiové sítě
Regionálními a lokálními rádiovými sítěmi se pro účely zpoplatnění rozumí rádiové sítě, ve kterých rádiové kmitočty mohou být využívány rádiovými zařízeními na vymezeném území České republiky podle podmínek přídělu rádiových kmitočtů, za účelem poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.
 
Výpočet:
C = S1 x K1 x K16 x Kr
 
kde je
 
C
Poplatek za využívání 1 rádiového kmitočtu
S1
Sazba za 1 kHz využívané šířky kmitočtového pásma
 
S1 = 1600 Kč
K1
Koeficient využívané šířky kmitočtového pásma
 
 Nahoru