Input:

138/1964 Sb., Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky státního obchodu, platné do 31.5.1980 Archiv

č. 138/1964 Sb., Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky státního obchodu, platné do 31.5.1980
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitřního obchodu
ze dne 15. června 1964
kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky státního obchodu
Ministerstvo vnitřního obchodu v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen „zákon”):
§ 1
Rozsah platnosti
Tato vyhláška upravuje dodávky výrobků dodávaných podniky státního obchodu obchodním a jiným socialistickým organizacím.
§ 2
Spolupráce při zajišťování výrobků
Dodavatel je povinen pravidelně informovat odběratele o nových druzích výrobků a předkládat mu vzorky nových druhů. Ve spolupráci s odběratelem provádí dodavatel průzkum spotřebitelské poptávky a v dohodnutých lhůtách vydává pro odběratele a popřípadě pro jeho krajské orgány obchodní zprávy o zásobách výrobků a o situaci na trhu. U obuvi a kožené galanterie je dodavatel povinen zaslat jednotlivým prodejnám vždy 5 dní před začátkem příslušného čtvrtletí nabídkový katalog.
Objednávky
(k § 152 a násl. zákona)
§ 3
(1)  Dodávky výrobků si odběratel zajišťuje návrhy smluv (objednávkami), které předkládají vedoucí prodejen, provozoven nebo závodů (dále jen „vedoucí prodejny”), a to zpravidla na tiskopisech nebo podle vzorů a v počtu vyhotovení dohodnutých mezi organizacemi nebo jejich nadřízenými orgány. Tiskopisy předtištěných objednávek (reglet) předává dodavatel odběrateli bezplatně.
(2)  Objednávky se předkládají ve lhůtách a způsobem stanoveným v objednávkovém a rozvozovém plánu. Jestliže dodavatel provedl plánovaný rozvoz opožděně, může vedoucí prodejny následující objednávku zaslat se stejným opožděním.
(3)  Minimální množství, které může vedoucí prodejny objednat a které musí dodavatel dodat, je určeno potřebou prodejny, stanovenou v objednávce. Prodejna podle možností však přizpůsobí objednávku nejmenšímu originálnímu balení.
(4)  Nedostaví-li se pracovník dodavatelské organizace ve lhůtě stanovené pro uzavírání objednávek do prodejny, zašle prodejna písemnou objednávku potravinářských výrobků druhého dne a objednávku průmyslových výrobků třetího dne; taková objednávka platí za včas odeslanou. Vedoucí prodejny může u potravinářských výrobků výjimečně po předchozí dohodě s dodavatelem učinit ještě další telefonickou objednávku, nejpozději však 2 dny před datem dodávky. Pokud vedoucí prodejny nepotřebuje žádné výrobky, je povinen ve lhůtě stanovené pro zaslání objednávky sdělit dodavateli, že výrobky neobjednává.
(5)  Organizace se mohou dohodnout, že určité druhy výrobků budou dodány podle sjednaných rozdělovníků. V těchto případech vzniká závazek k dodávce a odběru přímo z rozdělovníku (§ 117 zákona).
§ 4
Na dodávky ovoce a zeleniny uzavírají organizace smlouvy na období jednoho měsíce. Tyto smlouvy musí obsahovat také dohodu o rozsahu a způsobu předkládání odvolávek. Závody veřejného stravování