Input:

138/1960 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích Archiv

č. 138/1960 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 14. září 1960,
kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
Čl. I
Zákon č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích. se mění a doplňuje takto:
1. § 3 odst. 2 se zrušuje.
2. § 5 odst. 1 zní:
„(1)  Způsob vyměření, splatnost a způsob placení poplatků stanoví ministerstvo financí, které může též stanovit, že vedle poplatků se nepožaduje náhrada výdajů spojených s provedením poplatných úkonů.”
3. § 10 odst. 2 až 4 zní:
„(2)  Ministerstvo financí může přiznat osvobození ode všech nebo jen od některých druhů poplatků i jiným orgánům, osobám nebo skupinám osob, než jsou uvedeny v odstavci 1, stanovit věcná osvobození pro určité úkony, učinit opatření k zamezení nebo