Input:

R 138/1954; Garance

č. 138/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Výpověď možno dát jen z celého nájemního objektu, nikoli jen z jeho části.
(Rozhodnutí krajského soudu v Čes. Budějovicích z 26. května 1954, 6 Co 305/54.)
Pronajímatel se domáhal přivolení k výpovědi z jedné místnosti bytu obývaného odpůrci, který tvořily tři místnosti. Tvrdil, že vypovídaní bydlí v jeho rodinném domku, do něhož se chce sám nastěhovat.
Lidový soud ve Vodňanech návrh na přivolení k výpovědi zamítl jednak z toho důvodu, že nejde o rodinný domek, jednak proto, že vypovídaný byt by byl pro navrhovatele nadměrný a konečně z toho důvodu, že se zřetelem k povaze bytu odpůrců nelze tento byt štěpit výpovědí na dva byty, protože zbytek by byl pro nájemce neobyvatelný.
Krajský soud nevyhověl odvolání pronajimatele.
Z odůvodnění:
Je možno pochybovat o správnosti závěru prvého soudu, že nejde o rodinný domek, neboť o tom, zda v domku jsou jen dva nebo snad tři byty, lze rozhodnout jen po vyjádření a rozhodnutí stavebního úřadu s hlediska stavebního a nikoliv s hlediska dočasného užívání se zřetelem k bytové tísni (rozhodnutí č. 140/1953 Sbírky rozhodnutí čs. soudů). Také okolnost, že s hlediska zákona o hospodaření s byty (č. 138/1948 Sb.) by snad vypovídaný byt byl pro vlastníka rodinného domku nadměrný, by po názoru odvolacího soudu sama o sobě ještě nebránila přípustnosti výpovědi z důvodu § 1 písm. f) nař. min. sprav, č. 179/1950 Sb., o důležitých důvodech výpovědi. Přesto odvolání nelze vyhovět z těchto důvodů:
Podle § 387