Input:

138/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti Garance

č. 138/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 27. října 1945
o trestání některých provinění proti národní cti.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
(1)  Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18 dekretu presidenta republiky ze dne 19.června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech) nepřístojným chováním, urážejícím národní cítění českého nebo slovenského lidu, vzbudil veřejné pohoršení, bude potrestán - nejde-li o čin soudně trestný - okresním národním výborem vězením do jednoho roku nebo pokutou do 1 000 000,- Kčs nebo veřejným pokáráním nebo dvěma nebo všemi těmito tresty.
(2)  Byla-li uložena pokuta, buď pro případ její nedobytnosti zároveň vyměřen náhradní trest vězení podle míry zavinění do