Input:

137/2023 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 137/2023 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. května 2023,
kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 3 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů:
Čl. I
Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb. a nařízení vlády č. 326/2020 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 se na konci tabulky doplňuje nový řádek, který zní:
 
„99
 
Per- a polyfluorované uhlovodíky (PFAS)
- 2
0,05 9
- 2 ”.
2. V příloze č. 1 se na konci vysvětlivek pod tabulkou doplňuje vysvětlivka č. 9, která zní:
„9  Per-a polyfluorované uhlovodíky (PFAS) se pro účely ohlášení úniků do vody měří jako perfluorbutanová kyselina