Input:

137/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách Garance

č. 137/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. května 2019,
kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 187/2014 Sb. a zákona č. 135/2019 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 32a odst. 1 a 4, § 32b odst. 3 a § 32e odst. 5 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách, se mění takto:
1. V § 1 se slova „Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropských společenství2a upravuje“ nahrazují slovy „Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1a upravuje“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství.“.
2. V § 1 písm. a) se slovo „Říční“ nahrazuje slovem „říční“.
3. V § 1 písm. d) se za slovo „provozovatelem“ vkládají slova „pozemní části“.
4. V § 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámek pod čarou č. 2 a 3 zní:
„e) způsob užívání zařízení a programového vybavení určeného
1. ke sledování polohy a pohybu plavidel v rámci vnitrozemského systému automatické identifikace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího technické specifikace pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel2(dále jen „zařízení AIS“) a
2. k zobrazování elektronických plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího technické specifikace pro systém zobrazování elektronických plavebních map a informací pro vnitrozemskou plavbu3(dále jen „zařízení ECDIS“).


2Nařízení Komise (ES) č. 415/2007 ze dne 13. března 2007 o technických specifikacích pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství, v platném znění.
3Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 909/2013 ze dne 10. září 2013 o technických specifikacích pro systém k zobrazování elektronických plavebních map a informací pro vnitrozemskou plavbu (vnitrozemský ECDIS) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES.“.
5. V § 2 písm. a) se slova „překladiště, přístaviště, přístavu“ nahrazují slovy „přístavu, přístaviště, překladiště, vývaziště, kotviště“.
6. V § 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , nepokračuje-li plavidlo v dosud neukončené plavbě“.
7. V § 2 písmeno b) zní:
„b) ukončením plavby okamžik připlutí do
1. místa stání, přístavu, přístaviště, překladiště, vývaziště, kotviště, do místa vykládky nebo místa dodání zboží, nebude-li plavidlo pokračovat v plavbě stejným směrem v nejbližších 8 hodinách,
2. místa, odkud byla plavba zahájena, nebo
3. místa stání, přístavu nebo přístaviště, jde-li o