137/2017 Sb., Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 137/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. března 2017
o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice
Vláda nařizuje podle § 28 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví lázeňské místo Lednice a statut lázeňského místa Lednice.
§ 2
Lázeňské místo
(1) Stanovuje se lázeňské místo Lednice.
(2) Území lázeňského místa tvoří katastrální území Lednice na Moravě.
(3) Území lázeňského místa na podkladě základní mapy České republiky v měřítku 1 : 50 000 s odlišením vnitřního a vnějšího území lázeňského místa je graficky vyznačeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(4) Vnitřní území lázeňského místa je na podkladě katastrální mapy České republiky graficky vyznačeno v příloze č. 2 a vymezeno v příloze č. 3 k tomuto nařízení. Vnější území lázeňského místa zahrnuje zbývající část území lázeňského místa. Lázeňská kolonáda, zdravotnická zařízení1) a veřejná prostranství s nimi související jsou na podkladě katastrální mapy České republiky graficky vyznačeny v příloze č. 4 a vymezeny v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
Statut lázeňského místa
§ 3
(1) Na území lázeňského místa je zakázána
a) výstavba staveb, zařízení a provozoven, které by mohly negativně ovlivnit poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče ve vnitřním území lázeňského místa fyzikálními, chemickými nebo biologickými škodlivinami nebo vlivy, a
b) výstavba staveb a zařízení a provádění změn staveb a zařízení, které by mohly být příčinou průjezdu nebo kumulace vozidel ve vnitřním území lázeňského místa ve vyšší míře, než je nezbytné pro dopravní obsluhu vnitřního území lázeňského místa.
(2) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázána
a) výstavba staveb a změny staveb, změny účelu využití ploch nebo jejich částí nesouvisející s účely lázeňství a tomu odpovídající lázeňskou a občanskou vybaveností a dopravní a technickou infrastrukturou, nebo nesouvisející s ochranou zeleně,
b) výstavba staveb, které by nebyly v souladu s místními urbanistickými, architektonickými, kulturními a civilizačními hodnotami,
c) výstavba a zřizování jednotlivých a řadových garáží, které neslouží k zajištění služeb a činností spojených s poskytováním lázeňské léčebně rehabilitační péče,
d) výstavba staveb pro bydlení a staveb pro rekreaci, které neslouží k zajištění služeb a činností spojených s poskytováním lázeňské léčebně rehabilitační péče,
e) výstavba zařízení zemědělské výroby,
f) výstavba výrobních zařízení a provozování služeb, které by mohly mít rušivé vlivy na léčebný režim v přírodních léčebných lázních,
g) výstavba skladů, velkoobchodů, stavebních dvorů a zařízení na údržbu technického vybavení a pozemních komunikací,
h) výstavba zařízení odpadového hospodářství a
i) výstavba dálnic a silnic I. a II. třídy.
(3) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázána výstavba zábavních zařízení a hromadných garáží, ledaže souvisí s účely lázeňské léčebně rehabilitační péče a jejich výstavba není v rozporu se zájmy ochrany režimu poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a zachování, popřípadě vytvoření lázeňského
 
 Nahoru