Input:

137/2009 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě Archiv

č. 137/2009 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. května 2009,
kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
§ 1
Rozsah působnosti
Tímto nařízením se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, kterým se určuje zařazení prací do platových tříd, které jsou vykonávány zaměstnanci, jimž je za práci poskytován plat.
§ 2
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a)  koordinací práce spočívající v aktivním působení na složky systému vymezeného příkladem práce (obory, agendy, práce) k dosažení jejich souladu,
b)  zajišťováním práce s plnou odpovědností za uskutečnění úkolů vymezených příkladem práce,
c)  komplexními pracemi práce zahrnující bezpodmínečně všechny části daného celku (systému) vymezeného příkladem práce,
d)  metodickým usměrňováním určování jednotných obecně platných způsobů dosažení určitého cíle,
e)  koncepcí vedoucí idea, myšlenková osnova a vůdčí záměr,
f)  oborem ucelená oblast společenských, technických nebo přírodních nauk, které jsou zpravidla i obsahem studia akreditovaných studijních programů,
g)  agendou souhrn věcně souvisejících prací, které tvoří ucelenou část určitého oboru včetně vazeb na ostatní agendy tohoto oboru, a
h)  organizací zaměstnavatel, organizační složka státu nebo územního samosprávného celku.
§ 3
Katalog prací
Katalog prací v příloze k tomuto nařízení stanoví v souladu s charakteristikami uvedenými v zákoníku práce zařazení prací (příkladů prací) do platových tříd podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a člení je podle druhu do povolání.
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.
 
Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:
RNDr. Nečas v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 137/2009 Sb.
Katalog prací
Seznam povolání a rozpětí platových tříd
 
Část, povolání
Platová třída
1. ČÁST
 
1.1     PRÁCE VE SPRÁVĚ ORGANIZACE
 
1.1.1     ADMINISTRATIVNÍ A SPISOVÝ PRACOVNÍK
1-11
1.1.2     SEKRETÁŘ
4-6
1.1.3     ASISTENT
7,8,12,13
1.1.4     REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY
4-12
1.1.5     REFERENT ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ
6-8,10
1.1.6     PRACOVNÍK VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI
3-13
1.1.7     ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK
6-12
1.1.8     KONTROLOR, INTERNÍ AUDITOR
7-14
1.1.9     BEZPEČNOSTNÍ REFERENT
6-11
1.1.10     PRACOVNÍK TECHNICKOEKONOMICKÉHO ROZVOJE
8,9,11-13
1.1.11     STATISTIK
4-12
1.2     PERSONALISTICKÉ, EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PRÁCE
 
1.2.1     PERSONALISTA
7-13
1.2.2     MZDOVÝ ÚČETNÍ
7-9
1.2.3     ÚČETNÍ
5-11
1.2.4     ROZPOČTÁŘ
7-12
1.2.5     FINANČNÍ REFERENT
8-12
1.2.6     POKLADNÍK
4-7
1.2.7     OBCHODNÍ REFERENT
7-12
1.2.8     ZÁSOBOVAČ
7-9
1.2.9     PROPAGAČNÍ REFERENT
7-9
1.3     INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
 
1.3.1     PROGRAMÁTOR
8-12
1.3.2     SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (INFRASTRUKTURY, DATABÁZE, SÍŤOVÉHO PROSTŘEDÍ, PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ, APLIKACÍ)
7-13
1.3.3     SYSTÉMOVÝ INŽENÝR
11-13
13.4     PROJEKTANT INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ
11-14