137/2005 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 137/2005 Sb.
[zrušeno č. 137/2006 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 4. dubna 2005,
kterou se mění vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 110 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., k provedení § 29 odst. 4, § 42 odst. 3, § 43 odst. 4, § 44 odst. 4, § 48 odst. 2, § 62 odst. 3, § 63 odst. 3, § 67 odst. 3, § 68 odst. 5, § 71b odst. 3, § 71f odst. 2 písm. b), § 72 odst. 4, § 83 odst. 5, § 84 odst. 4 a § 85 odst. 2 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, se mění takto:
1. V § 1 písm. c) se slova „a vyhlášení veřejné soutěže o návrh“ zrušují.
2. V § 1 písm. d) se slova „a výsledků veřejné soutěže o návrh“ zrušují.
3. V § 1 se za písmeno f) vkládají nová písmena g) až j), která znějí:
„g) vzor formuláře, který je zadavatel povinen použít pro vyhlášení veřejné soutěže o návrh,
h) vzor formuláře, který je zadavatel povinen použít pro uveřejnění výsledků veřejné soutěže o návrh,
i) vzor formuláře, který je veřejný zadavatel povinen použít pro oznámení zahájení koncesního řízení,
j) vzor formuláře, který je koncesionář, který není veřejným zadavatelem, povinen použít pro oznámení úmyslu uzavřít smlouvu podle § 71f odst. 2 zákona,“.

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena k) až m).
4. V § 2 odst. 3 písm. a) se za čárku za slovy „a veřejné soutěže o návrh“ vkládají slova „oznámení o zahájení koncesního řízení nebo oznámení úmyslu uzavřít smlouvu podle § 71f odst. 2 zákona,“.
5. V § 2 odst. 3 písm. c) se slova „prostřednictvím informačního systému o zadávání veřejných zakázek,“ zrušují.
6. V § 3 odst. 2 se slova „a vyhlášení veřejné soutěže o návrh“ zrušují.
7. V § 3 odst. 3 se slova „a veřejné soutěže o návrh“ zrušují.
8. V § 3 odstavec 6 zní:
„(6) Pro uveřejnění vyhlášení veřejné soutěže o návrh použije zadavatel vzor formuláře SN, uvedený v příloze č. 6 k této vyhlášce.“.
9. V § 3 se doplňují odstavce 7 až 10, které znějí:
„(7) Pro uveřejnění výsledků veřejné soutěže o návrh použije zadavatel vzor formuláře VS, uvedený v příloze č. 7 k této vyhlášce.
(8) Pro uveřejnění oznámení o zahájení koncesního řízení použije veřejný zadavatel vzor formuláře KR, uvedený v příloze č. 8 k této vyhlášce.
(9) Pro uveřejnění oznámení úmyslu uzavřít smlouvu podle § 71f odst. 2 zákona použije koncesionář, který není veřejným zadavatelem, vzor formuláře KN, uvedený v příloze č. 9 k této vyhlášce.
(10) Správce centrální adresy zveřejní vzory formulářů uvedené v přílohách č. 1 až 9 na své internetové adrese.“.
10. V § 7 se slova „nejpozději do dne jejich uveřejnění, a to“ zrušují.
11. V § 8 odst. 2 se v úvodní části věty za slova „mohou být“ vkládá slovo „zejména“.
12. V § 8 odst. 3 se na konci poslední věty slova „nižší bodové ohodnocení, a to o podíl 100 a počtu účastníků“ nahrazují slovy „takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce“.
13. V § 8 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Považuje-li hodnotící komise hodnotu jiného dílčího
 
 Nahoru