Input:

137/1964 Sb., Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu, platné do 31.12.1991 Archiv

č. 137/1964 Sb., Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu, platné do 31.12.1991
VYHLÁŠKA
ministerstva všeobecného strojírenství
ze dne 30. června 1964,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu
Ministerstvo všeobecného strojírenství v dohodě se zúčastněnými orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen „zákon”):
§ 1
Rozsah platnosti
(1)  Tato vyhláška upravuje dodávky oprav a údržby dvoustopých a jednostopých silničních vozidel pro motorovou dopravu (dále jen „vozidla”), jakož i samostatných skupin, podskupin, dílců a součástí těchto vozidel.
(2)  Předmětem dodávky jsou
a)  generální opravy silničních vozidel pro motorovou dopravu,
b)  běžné a střední opravy a celkové opravy samostatných skupin a podskupin (dále jen „skupiny”),
c)  opravy dílců a součástí - renovace (dále jen „části”),
d)  údržba silničních vozidel pro motorovou dopravu,

a to u osobních, dodávkových, kombinovaných (STW), pohotovostních (bojových) automobilů, autobusů, autokarů a mikrobusů, sanitních automobilů standardního provedení přívěsů a návěsů, nákladních automobilů a pro dopravu osob, nákladních automobilů (valníků, sklápěčů a skříňových vozidel standardního provedení) a tahačů;
u motocyklů, skútrů, mopedů, tříkolek a motocyklů s postranním vozíkem tuzemské výroby;
u zahraničních značek jen jde-li o motorová vozidla hromadně dovážená.
(3)  Opravy podle odstavce 2 se provádějí jen u vozidel značek, typů a ročníků, (udržované typy vozidel) uvedených v metodických směrnicích pro příslušný plánovací rok; opravy ostatních vozidel se provádějí jen dohodne-li se odběratel s dodavatelem.
(4)  Dodavatelé provádějí též opravy speciálních nákladních automobilů vybavených standardními speciálními účelovými zařízeními a to: autocisteren, fekálních, popelových, kropících, požárních, mrazících vozidel a pojízdných dílen. Ministerstvo všeobecného strojírenství může stanovit i další speciální druhy automobilů, jejichž opravy provádějí opravny automobilů, anebo může pověřit prováděním oprav speciálních nákladních automobilů i jinou specializovanou opravnu, popř. výrobce nástaveb. U jiných speciálních vozidel provádějí dodavatelé opravy podvozků, opravy nástaveb jen dohodne-li se o tom odběratel s dodavatelem.
(5)  Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na autojeřáby, traktory, trajlery, dumpery, dumpcary, autocisterny na nebalený cement, automíchačky a buldozéry. Nevztahují se dále na soutěžní (závodní) vozidla a na vozidla zahraničních organizací.
§ 2
Návrh smlouvy (požadavkové listy)
(1)  Požadavky na generální opravy a celkové opravy motorů dvoustopých vozidel se uplatňují u ústředního bilančního místa.1) Požadavky na ostatní opravy a údržbu dvoustopých vozidel se uplatňují vždy u příslušného krajského bilančního místa, pověřeného touto funkcí krajským národním výborem.
(2)  Požadavky na všechny