Input:

136/2021 Sb., Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů Garance

č. 136/2021 Sb., Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů
ZÁKON
ze dne 17. března 2021
o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
NĚKTERÉ DALŠÍ ÚPRAVY V OBLASTI DÁVEK STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY A PŘÍSPĚVKU NA PÉČI V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ COVID-19
§ 1
Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti státních sociálních dávek1) .
§ 2
Úprava některých podmínek nároku na přídavek na dítě a jeho výplatu
(1) Pro nárok na výplatu přídavku na dítě pro období od 1. dubna 2021 do 30. června 2021, jde-li o přídavek na dítě vyplácený k 31. březnu 2021, a pro stanovení jeho výše se vychází z příjmů a dalších skutečností rozhodných pro nárok na přídavek na dítě, ze kterých byla určena výše přídavku na dítě vypláceného ke dni 31. března 2021, není-li dále stanoveno jinak. Ustanovení vět druhé až čtvrté § 51 odst. 1 a 2 zákona o státní sociální podpoře se nepoužijí.
(2) Dosáhne-li nezaopatřené dítě v období od 1. dubna 2021 do 30. června 2021 věku 26 let nebo v tomto období zemře, přídavek na dítě od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém nezaopatřené dítě dosáhlo 26 let věku nebo zemřelo, nenáleží. Nezaopatřenost dítěte se pro účely tohoto zákona posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře2) .
(3) Pro období od 1. dubna 2021 do 30. června 2021 se ustanovení § 61 odst. 1 a 3 zákona o státní sociální podpoře nepoužijí; to neplatí, postupuje-li se podle odstavce 2.
§ 3
Úprava některých podmínek nároku na příspěvek na bydlení a na jeho výplatu
(1) Pro nárok na výplatu příspěvku na bydlení pro období od 1. dubna 2021 do 30. června 2021, jde-li o příspěvek na bydlení vyplácený k 31. březnu 2021, a pro stanovení jeho výše se vychází z příjmů a dalších skutečností rozhodných pro nárok na příspěvek na bydlení, ze kterých byla určena výše příspěvku na bydlení vypláceného ke dni 31. března 2021, není-li dále stanoveno jinak. Ustanovení vět třetí až šesté § 51 odst. 5 zákona o státní sociální podpoře se nepoužijí.
(2) Pokud osoba v období od 1. dubna 2021 do 30. června 2021 zemře, příspěvek na bydlení jí od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém osoba, která dosud měla nárok na příspěvek na bydlení, zemřela, nenáleží.
(3) Pro období od 1. dubna 2021 do 30. června 2021 se ustanovení § 61 odst. 1 a 3 zákona o státní sociální podpoře nepoužijí; to neplatí, postupuje-li se podle odstavce 2.
§ 4
Úprava podmínek nároku na zvýšení příspěvku na péči
(1) Pro nárok na zvýšení příspěvku na péči pro období od 1. dubna