136/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 136/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. května 2019,
kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 187/2014 Sb. a zákona č. 135/2019 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 9 odst. 6, § 10 odst. 3 až 7, 11, § 10a odst. 2, § 10b odst. 1 a 6, § 10c odst. 1 a 4, § 11 odst. 2, § 17 odst. 1 a 3, § 18 odst. 3, § 19 odst. 1, § 24 odst. 4, § 42 odst. 8 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění vyhlášky č. 83/2000 Sb., vyhlášky č. 186/2005 Sb., vyhlášky č. 6/2006 Sb., vyhlášky č. 38/2006 Sb., vyhlášky č. 173/2009 Sb., vyhlášky č. 388/2009 Sb., vyhlášky č. 38/2010 Sb., vyhlášky č. 28/2014 Sb. a vyhlášky č. 65/2015 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/970 ze dne 18. dubna 2018, kterou se mění přílohy II, III a V směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby.“.
2. V § 1 písmeno a) zní:
„a) technické požadavky na plovoucí tělesa a plavidla podléhající evidenci, s výjimkou
1. malých plavidel, jejichž objem vypočtený jako součin délky, šířky a ponoru je menší než 100 m3,
2. plovoucích zařízení s délkou menší než 20 m, jejichž objem vypočtený jako součin délky, šířky a ponoru je menší než 100 m3,“.
3. V § 1 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí:
„b) technické požadavky na zařízení a vybavení plavidel,
c) podrobnější členění druhů plavidel a jejich znaky,“.

Dosavadní písmena b) až l) se označují jako písmena d) až n).
4. V § 1 písm. g) se slova „a její“ nahrazují slovy „ , technické prohlídky navazující na úpravu nebo opravu plavidla a technické prohlídky navazující na výkon státního dozoru a jejich“.
5. V § 1 písmeno j) zní:
„j) vzory osvědčení plavidla, údaje do nich zapisované a dobu jejich platnosti,“.
6. V § 1 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:
„k) vzor prozatímního osvědčení plavidla,“.

Dosavadní písmena k) až n) se označují jako písmena l) až o).
7. V § 1 písmeno l) zní:
„l) plavební zóny vodní cesty, pro něž se schvaluje technická způsobilost plavidla, a podmínky technické způsobilosti, které musí plavidlo pro provoz v jednotlivých plavebních zónách splňovat,“.
8. § 1a včetně nadpisu zní:
㤠1a
Plavební zóny vodních cest
(K § 10 odst. 7 zákona)
Vnitrozemské vodní cesty Evropské unie jsou zařazeny do plavebních zón 1 až 4. Zařazení vodních cest České republiky do jednotlivých plavebních zón je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.“.
9. Nadpis § 2 zní:
„Podrobnější členění druhů plavidel a jejich znaky
(K § 9 odst. 6 zákona)“.
10. V § 2 odstavec 1 zní:
„(1) Lodě se člení na
a) osobní lodě,
b) nákladní motorové lodě,
c) tankové motorové lodě,
d) remorkéry,
e) vlečné čluny,
 
 Nahoru