136/2006 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů, ve znění účinném k 25.4.2008

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 136/2006 Sb.
Zákon
ze dne 14. března 2006,
kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
140/2008 Sb.
(k 25.4.2008)
mění datum v čl. II bodě 5, v čl. V bodě 2 a v čl. VII bodě 2
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o cestovních dokladech
Čl. I
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona 539/2004 Sb. a zákona č. 559/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 větě druhé se za slovo „zapsané“ vkládají slova „nebo zpracované“.
2. V § 2 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji (§ 5 odst. 2) nelze zpracovávat jiným způsobem, než jaký stanoví zákon.“.
3. V § 3 odst. 1 větě třetí se slova „v jehož cestovním dokladu“ nahrazují slovy „v jehož cestovním průkazu“.
4. V § 3 odst. 3 větě první se za slovo „kontrolu“ vkládají slova „včetně ověření pravosti cestovního dokladu a ověření své totožnosti pomocí osobních údajů zapsaných v cestovním dokladu, popřípadě porovnání biometrických údajů (§ 5 odst. 2) zpracovaných v nosiči dat prostřednictvím technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů občana s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat cestovního dokladu, jde-li o cestovní doklad obsahující nosič dat s biometrickými údaji“.
5. V § 3 odst. 3 se za větu první vkládá věta „Ověřením totožnosti podle věty první se pro účely tohoto zákona rozumí identifikace občana jako držitele cestovního dokladu podle fotografie a dalších údajů obsažených v cestovním dokladu provedená též s využitím biometrických údajů (§ 5 odst. 2), jde-li o cestovní doklad obsahující nosič dat s biometrickými údaji.“.
6. V § 5 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2b zní:
„(2) Cestovní doklady uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) obsahují strojově čitelné údaje a nosič dat pro uchovávání
a) údajů o zobrazení obličeje,
b) údajů o otiscích prstů rukou,
c) údajů zpracovaných na datové stránce cestovního dokladu a
d) dalších bezpečnostních prvků stanovených přímo použitelnými právními předpisy Evropských společenství2b.

Tyto cestovní doklady se vydávají ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u diplomatické mise České republiky nebo u konzulárního úřadu České republiky (dále jen „zastupitelský úřad“), s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, ve lhůtě 120 dnů. Údaje o zobrazení obličeje a údaje o otiscích prstů rukou jsou pro účely tohoto zákona údaje biometrické.


2bČl. 2 Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy.“.
7. V § 5 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:
„(3) Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, a je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě kratší než 120 dnů, vydá se mu cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji ve lhůtě do 15 dnů, a je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě do 60 dnů. Tento cestovní pas neobsahuje digitální zpracování fotografie a podpisu občana.
(4) Občanovi staršímu 5 let, u něhož není
 
 Nahoru