Input:

136/2004 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění účinném k 1.8.2019 Garance

č. 136/2004 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění účinném k 1.8.2019
VYHLÁŠKA
ze dne 19. března 2004,
kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
199/2007 Sb.
(k 15.8.2007)
mění celkem 144 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
213/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
mění celkem 56 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
202/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
mění; nové přechodné ustanovení
64/2013 Sb.
(k 1.4.2013)
mění, celkem 44 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
5/2016 Sb.
(k 18.1.2016)
mění celkem 28 novelizačních bodů
449/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 2, § 39 odst. 7, § 77, § 80, § 81, § 82, § 83 a přílohu č. 15; vkládá § 80a a přílohu č. 16; nové přechodné ustanovení
449/2017 Sb.
(k 1.4.2018)
mění § 7, § 25, § 26, § 27, § 56, § 57, § 58, § 59, § 61 a přílohy č. 5 a 10
174/2019 Sb.
(k 1.8.2019)
mění celkem 33 novelizačních bodů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 22 odst. 13, § 23 odst. 5, § 23a odst. 4, § 23b odst. 8, § 23c odst. 4 a § 24 odst. 11 zákona:
Díl 1
Obecná ustanovení
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie26) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie27) a upravuje
a)  označování a evidenci turů,2) koní a oslů a jejich kříženců, prasat, ovcí a koz,
b)  evidenci drůbeže a živočichů pocházejících z akvakultury,
c)  evidenci hospodářství se zvířaty uvedenými v písmenech a) a b) a evidenci osob stanovených zákonem (dále jen „stanovené osoby”),
d)  podrobnosti o kontrolách plnění povinností při označování a evidenci podle písmen a) až c).
(2)  Tato vyhláška také upravuje
a)  označování a evidenci běžců,3) a zvěře ve farmovém chovu
b)  evidenci plemenných ryb a včel,
c)  evidenci hospodářství se zvířaty uvedenými v písmenech a) a b) a evidenci stanovených osob,
d)  podrobnosti o kontrolách plnění povinností při označování a evidenci podle písmen a) až c).
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  identifikačním číslem zvířete, s výjimkou koně a osla a jejich kříženců - nejvýše čtrnáctimístný alfanumerický kód, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního zvířete a který obsahuje
1.  na prvních dvou místech alfabetické označení země původu - písmena „CZ” pro Českou republiku,
2.  na následujících nejvýše dvanácti místech číselnou řadu,
b)  identifikačním číslem koně a osla a jejich kříženců - nejvýše patnáctimístný alfanumerický kód, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního zvířete a který obsahuje
1.  na prvních třech místech kód země registrace - číslo „203” pro Českou republiku,
2.  na následujících třech místech alfanumerický kód uznaného chovatelského sdružení nebo pověřené osoby4) , které zvíře zaevidovalo do registrační knihy koní,
3.  na posledních nejvýše devíti místech registrační číslo zvířete v databázi uznaného chovatelského sdružení nebo pověřené osoby4) , které zvíře zaevidovalo do registrační knihy koní,
c)  registračním číslem nejvýše čtrnáctimístný alfanumerický kód, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního hospodářství, chovatele včel, provozovny jatek, provozovny líhní, shromažďovacího střediska5) , obchodníka6) , uživatelského zařízení7) nebo provozovny asanačního podniku8) , který obsahuje
1.  na prvních dvou místech alfabetické označení země původu - písmena „CZ” pro Českou republiku,
2.  na