Input:

136/1964 Sb., Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav strojírenských výrobků, platné do 31.12.1991 Archiv

č. 136/1964 Sb., Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav strojírenských výrobků, platné do 31.12.1991
VYHLÁŠKA
ministerstva všeobecného strojírenství
ze dne 30. června 1964,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav strojírenských výrobků
Ministerstvo všeobecného strojírenství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Rozsah platnosti
(1)  Tato vyhláška upravuje dodávky oprav strojírenských výrobků strojů, zařízení a nástrojů (dále jen „stroje”).
(2)  Tato vyhláška se však nevztahuje na dodávky oprav pro vývoz a z dovozu, jakož i na dodávky oprav zemědělských strojů, traktorů a traktorů jim konstrukčně příbuzných a silničních vozidel pro motorovou dopravu.
ČÁST DRUHÁ
OPRAVY STROJÍRENSKÝCH VÝROBKŮ
HLAVA PRVNÍ
GENERÁLNÍ OPRAVY
§ 2
Návrh smlouvy (objednávka)
(1)  Návrh smlouvy na dodávku generální opravy (objednávku) předkládá odběratel ve lhůtách stanovených metodickými pokyny pro plánovací práce po případě podle části III. této vyhlášky.
(2)  Návrh smlouvy obsahuje zpravidla tyto údaje:
a)  název, značku, typ stroje, výrobce, charakteristické parametry stroje, zejména ty, jimiž se odlišují mezi sebou stroje téhož typu, dále rok výroby a výrobní číslo,
b)  l údaje o technickém stavu a účelovém vybavení stroje s uvedením, počtu dosavadních generálních oprav a uvedení místa, kde má být oprava provedena nebo kam musí být stroj po opravě odeslán,
c)  čtvrtletí, v němž má být oprava dokončena.
§ 3
Uzavírání smlouvy
(1)  Nedohodnou-li se organizace na jiné lhůtě nebo není-li metodickými pokyny stanoveno jinak, je dodavatel povinen se vyjádřit k návrhu smlouvy (objednávce) do 90 dnů po uplynutí lhůty stanovené pro její předložení, u opožděně předložených návrhů v téže lhůtě; dohodnou-li se však organizace na vyslání odborníka k prohlídce stroje v závodě odběratele, do 30 dnů po provedení prohlídky.
(2)  V přijatém návrhu smlouvy uvede dodavatel
a)  lhůtu dokončení generální opravy alespoň s přesností na čtvrtletí
b)  lhůtu přistavení stroje do generální opravy, zpravidla s přesností na měsíc,
c)  označení závodu nebo provozu, kam má být stroj přistaven.

Po převzetí stroje do generální opravy dodavatel zpřesní cenu a lhůtu určením měsíce, ve kterém bude oprava dokončena. Toto zpřesnění provede do 30 dnů u strojů běžné konstrukce, a do 80 dnů u strojů konstrukce složité; pokud je to nutné v téže lhůtě zpřesní cenu.
(3)  Jestliže dodavatel ve vyjádření k návrhu smlouvy, který předkládá odběratel, navrhne změnu nebo doplňky týkající se předmětu nebo času plnění a odběratel do jednoho měsíce ode dne, kdy obdržel toto vyjádření, nesdělí dodavateli, že s těmito změnami nebo doplňky nesouhlasí, je smlouva uzavřena ve znění změn a doplňků týkajících se předmětu nebo času plnění navržených dodavatelem.
(4)  Při pochybnostech o rozsahu generální opravy nebo o její účelnosti, mohou se