Input:

136/1960 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o Státní vodohospodářské inspekci, platné do 30.9.1987 Archiv

č. 136/1960 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o Státní vodohospodářské inspekci, platné do 30.9.1987
[zrušeno č. 66/1987 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 3. září 1960
o Státní vodohospodářské inspekci
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady stanoví podle § 38 odst. 2 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, ve znění zákona č. 12/1959 Sb. a podle usnesení vlády ze dne 10. srpna 1960 č. 740:
§ 1
Účel vyhlášky
Rozvoj průmyslové a zemědělské výroby vyžaduje přísnou hospodárnost při užívání vody na celém území státu. K prohloubení péče o hospodaření s vodou, jakož i péče o ochranu vod proti jejich znečištění se zřizuje Státní vodohospodářská inspekce.
§ 2
Orgány Státní vodohospodářské inspekce
(1) Státní vodohospodářskou inspekci tvoří ústředí Státní vodohospodářské inspekce a její krajské inspektoráty.
(2) Ústředí Státní vodohospodářské inspekce je součástí ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství; v jeho čele je hlavní inspektor, kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství, lesního a vodního hospodářství.
(3) Krajské inspektoráty Státní vodohospodářské inspekce jsou organizačně začleněny do vodohospodářských organizací, řízených krajskými národními výbory. V čele krajského inspektorátu je krajský inspektor; jmenuje a odvolává ho krajský národní výbor, jemuž je krajský inspektor také podřízen.
(4) Pro výkon své činnosti mají hlavní inspektor a krajští inspektoři potřebný počet inspektorů; inspektory přímo podřízené hlavnímu inspektoru, jmenuje a odvolává ministr zemědělství, lesního a vodního hospodářství, inspektory podřízené krajským inspektorům jmenuje a odvolává krajský inspektor.
(5) Hlavní inspektor metodicky řídí a kontroluje činnost krajských inspektorů, organizuje výměnu jejich zkušeností a odbornou radou a pomocí zvyšuje úroveň a účinnost kontroly v oboru hospodaření vodou a ochrany proti jejímu znečišťování.
§ 3
Úkoly Státní vodohospodářské inspekce
(1) Orgány Státní vodohospodářské inspekce kontrolují u uživatelů vody, s výjimkou domácností, dodržování předpisů a opatření k hospodárnému využívání vody a k ochraně proti jejímu znečišťování; zejména kontrolují:
a) dodržování povoleného odběru vody a její hospodárné využití v technologii účelové výroby;
b) plánování a provádění technických a organizačních opatření k účelnému a hospodárnému využití vody, včetně tvorby, zpevňování a dodržování norem pro spotřebu vody na výrobní jednotku;
c) množství a jakost odpadních vod;
d) dodržování plánu výstavby čisticích zařízení odpadních vod;
e) provoz a údržbu čisticích zařízení odpadních vod;
f) provádění a dodržování opatření v technologii výroby ke snižování závadnosti odpadních vod a jejich množství.
(2) Orgány Státní vodohospodářské inspekce při výkonu své kontrolní činnosti především pomáhají odbornou radou vedení kontrolovaných organizací a jejich pracovníkům a spolupracují při zvyšování jejich odborné kvalifikace.
(3) Orgány Státní vodohospodářské inspekce mohou k odstranění