Input:

R 136/1954; Garance

č. 136/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
K otázce odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným postupem v úředním výkonu (§ 346 obč. zák.).
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 13. srpna 1954, Cz 282/54).
Žalobce tvrdil, že byl poškozen tím, že mu žalovaný místní národní výbor odmítal potvrdit odhlašovací lístek, takže žalobce se nemohl přihlásit ve společném bydlišti s manželkou a v důsledku toho neobdržel zlevněnou jízdenku. Navrhl proto, aby byl vydán platební rozkaz na částku 77,80 Kčs s příst, která se rovná vzniklé škodě.
Lidový soud v Žďáře n. Sáz. návrhu vyhověl a vydal platební rozkaz, který nabyl právní moci.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že platebním rozkazem lidového soudu byl porušen zákon.
Z odůvodnění:
Podle žalobcova tvrzení vznikla mu škoda tím, že mu místní národní výbor odmítl potvrdit odhlašovací lístek. Potvrzení odhlašovacího listu je správním aktem, totiž rozhodnutím správního úřadu v rámci jeho úřední působnosti, při němž bylo třeba, aby výkonný orgán místního národního výboru aplikoval příslušné právní