Input:

135/1964 Sb., Vyhláška ministerstev všeobecného strojírenství a těžkého strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků, platné do 31.12.1991 Archiv

č. 135/1964 Sb., Vyhláška ministerstev všeobecného strojírenství a těžkého strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků, platné do 31.12.1991
VYHLÁŠKA
ministerstev všeobecného strojírenství a těžkého strojírenství
ze dne 30. června 1964,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků
Ministerstva všeobecného strojírenství a těžkého strojírenství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
§ 1
Rozsah platnosti
(1)  Tato vyhláška upravuje všechny dodávky
a)  strojírenských výrobků,)
b)  výrobků strojírenské metalurgie,
c)  výrobků z plastických hmot.1)
(2)  Zvláštní podmínky pro dodávky staničních akumulátorových baterií jsou upraveny v příloze.
(3)  Tato vyhláška se však nevztahuje na dodávky z dovozu a pro vývoz.
(4)  Ustanovení části druhé vztahují se přiměřeně též na práce strojírenské povahy, prováděné v závodě dodavatele, s výjimkou oprav.2)
ČÁST DRUHÁ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 2
Technické vyjasnění objednávky
(§ 152 zákona)
(1)  Nemůže-li odběratel ve stanovené předkládací lhůtě předložit technicky vyjasněnou objednávku na dodávku nestandardních výrobků nebo neopakovaně vyráběných souprav výrobků vzhledem k jejich technické povaze a složitosti, musí si v dostatečném předstihu před lhůtou pro předložení objednávky vyžádat technicko-obchodním dotazem u dodavatele technicko-obchodní specifikaci.
(2)  V případech, kdy odběratel je povinen uzavřít smlouvu, musí do jednoho měsíce od obdržení technicko-obchodního dotazu, není-li dohodnuta jiná lhůta, zaslat odběrateli technicko-obchodní specifikaci, která obsahuje technické vyjasnění předmětu požadované dodávky.
(3)  Pokud po předložení technicko-obchodní specifikace nedojde k uzavření smlouvy nebo odběratel si vyžádá několik technicko-obchodních specifikací, má dodavatel právo na náhradu nákladů vzniklých s vypracováním technicko-obchodní specifikace, jestliže její vypracování si vyžádá konstrukčních projektových nebo laboratorních prací a upozorní-li na to dodavatel odběratele.
§ 3
Návrh smlouvy (objednávka)
(§ 152 a 165 zákona)
(1)  Látky pro předkládání návrhů smluv (objednávek) jsou uvedeny v seznamech výrobků vydaných příslušnými ministerstvy, popřípadě v metodických pokynech. Není-li takto lhůta stanovena, předkládá odběratel objednávku ve lhůtě dohodnuté s dodavatelem.
(2)  Objednávka kromě určení předmětu a času plnění obsahuje údaje stanovené metodickými pokyny, jakož i požadavek na první vybavení náhradními díly, pokud jej odběratel uplatňuje.
§ 4
Přijetí návrhu smlouvy
(1)  Vyžaduje-li objednávka technicky náročného zpracování, je dodavatel oprávněn požadovat přiměřené prodloužené lhůty pro vyjádření k objednávce, odpovídající technické složitosti a možnosti vyjasnění objednávky. Odběratel je povinen nahradit dodavateli náklady spojené s technickým zpracováním objednávky a přípravou výroby, nedojde-li k uzavření smlouvy z