Input:

R 135/1954; Garance

č. 135/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Nevrácení novin zaslaných bez objednávky neznamená ještě samo o sobě přijetí nabídky.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 21. dubna 1954, 22 Co 177/54).
Lidový soud civilní v Praze vyhověl žalobě o zaplacení novin, které byly zasílány žalovanému po určitou dobu a které žalovaný podle tvrzení žalobce nevrátil.
Krajský soud k odvolání žalobce rozsudek prvého soudu změnil tak, že žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
I kdyby bylo správné žalobcovo tvrzení – které ovšem žalovaný popírá – že žalovaný žádný výtisk zasílaných mu novin po delší dobu nevrátil, nebylo by lze z této skutečnosti už vyvozovat, že by šlo o mlčky učiněné přijetí nabídky ohledně novin, jež mu byly zasílány bez objednávky. Poukaz na § 217 obč. zák. není na místě. Předně nelze říci, že při dodávce novin by