Input:

č. 134/1956 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 134/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Rozhodovat o nároku vyloučeného (vystouplého) člena jednotného zemědělského družstva na oddělení pozemků (čl. 2 odst. 2, 3 vzorových stanov) nepatří do pravomoci soudů [§§ 3, 57 odst. 1 písm. b) o. s. ř.
(Rozhôdnutí krajského soudu v Olomouci ze 4. dubna 1956, 4 Co 194/56.)
Žalobci, kteří byli ze žalovaného jednotného zemědělského družstva vyloučeni, domáhají se výroku, aby žalovanému družstvu bylo soudem uloženo oddělit jim a předat do užívání náhradní pozemky, jak budou soudem určeny. Žalobci nebyli totiž spokojeni s pozemky, které jim družstvo vydělilo, ježto prý byly jim vyděleny pozemky daleko horší bonity, než které do družstva vnesli a jde o pozemky nevyhnojené, značně vzdálené od usedlosti žalobců.
Lidový soud v Jeseníku odmítl žalobu podle § 57 odst. 1 písm. b), odst. 2 o. s. ř. Lidový soud došel k závěru, že nejedná se zde o poměr občanskoprávní.
Krajský soud stížnosti žalobců nevyhověl.
Odůvodnění:
Lidový soud zcela správně v napadeném usnesení vyslovil, že žalobci se domáhají vlastně hospodářsko-technické úpravy půdy v důsledku svého vyloučení ze žalovaného družstva, a že o všech opatřeních týkajících se hospodářsko-technické úpravy pozemků při změnách v jejich užívání rozhodují podle vládního nařízení č. 47/1955 Sb., o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků, příslušné výkonné orgány národních výborů, a že je proto soud k jednání o uplatněném nároku žalobců nepříslušný.
Vládní nařízení č. 47/1955 Sb. ve své druhé části pojednává o provádění pozemkových úprav na návrh zemědělského závodu socialistického sektoru, a to v §§ 3–13, a v § 14 pak stanoví, že podle této druhé části se postupuje také, dojde-li ke změnám v užívání pozemků, vyžadujícím provedení pozemkových úprav.
Není jistě žádné pochybnosti o tom, že o takovou změnu vyžadující provedení pozemkových úprav jde, dojde-li k vydělení pozemků členu družstva vyloučenému, jak je tomu v případě žalobců, neboť je třeba z družstevních honů,