Input:

134/1949 Sb., Nařízení ministra zdravotnictví, kterým se vydává organisační řád Státního zdravotnického ústavu Garance

č. 134/1949 Sb., Nařízení ministra zdravotnictví, kterým se vydává organisační řád Státního zdravotnického ústavu
NAŘÍZENÍ
ministra zdravotnictví
ze dne 21. května 1949,
kterým se vydává organisační řád Státního zdravotnického ústavu.
Ministr zdravotnictví nařizuje podle § 6 zákona ze dne 23. února 1949, č. 70 Sb., o Státním zdravotnickém ústavu:
§ 1.
(1)  Státní zdravotnický ústav (dále jen „ústav”) je podřízen ministerstvu zdravotnictví.
(2)  Ústav vykonává svou působnost (§ 2, odst. 1 zákona č. 70/1949 Sb. - dále jen „zákon”) hlavním ústavem v Praze, oblastním ústavem pro Slovensko v Bratislavě a pobočkami.
§ 2.
(1)  Hlavní ústav a oblastní ústav se člení na tyto odbory:
I.  odbor pro výzkum a kontrolu životního prostředí, který provádí výzkum a kontrolu pitných, minerálních, povrchových a odpadových vod, výzkum a kontrolu ovzduší a půdy a osobní, bytovou, školní, průmyslovou a sociální hygienu,
II.  odbor pro zkoumání výživy, poživatin a předmětů potřeby, který provádí biologický výzkum výživy a poživatin, výzkum předmětů potřeby, zkoumání poživatin, předmětů potřeby a náhražek, vypracovávání, výběr a přezkušování method pro potravní kodex československý a mikrobiologické, histologické a serologické zkoumání potravin živočišného původu,
III.  odbor pro mikrobiologii a epidemiologii, který provádí mikrobiologický výzkum se zřetelem k nakažlivým onemocněním, bakteriologicko-serologickou a parasitologickou diagnostiku, epidemiologii, zdravotnickou statistiku, diagnostiku a výzkum virových nákaz, bakteriologickou diagnostiku a výzkum tuberkulosy, výzkum dědičných vlastností krevních, výrobu přípravků pro mikrobiologickou diagnostiku a biochemický výzkum mikroorganismů,
IV.  odbor pro zkoumání léčiv, který provádí kontrolu a zkoumání léčiv, léků, léčebných a diagnostických pomůcek, jejich náhražek, devitalisačních přípravků a kontrolních method po stránce chemické, farmakognostické a biologické,
V.  odbor pro zdravotnickou výchovu a výcvik, který pečuje jednak o vzdělání a výcvik lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků, jednak se účastní na zdravotnické lidovýchově.
(2)  Pobočky mají jeden nebo více z odborů uvedených v odstavci 1.
(3)  Odbory jsou po odborné stránce samostatnými pracovními jednotkami. Odbory poboček jsou řízeny po odborné stránce v českých zemích příslušnými odbory hlavního ústavu, na Slovensku oblastního ústavu.
§ 3.
(1)  Odbory se člení na oddělení, která se skládají z laboratoří jako základních pracovních jednotek.
(2)  Oddělení zřizuje, slučuje nebo zrušuje podle pracovních potřeb přednosta příslušného odboru po slyšení přednostů oddělení svého odboru v dohodě s ředitelem hlavního, po případě oblastního ústavu a se souhlasem ministerstva zdravotnictví.
(3)  Laboratoře zřizuje, slučuje nebo zrušuje na návrh přednosty oddělení přednosta odboru v dohodě s ředitelem hlavního, po případě oblastního ústavu.
§ 4.
(1)  Osobním a služebním úřadem všech zaměstnanců je hlavní (oblastní) ústav. Jmenování zaměstnanců, které není vyhrazeno presidentu republiky nebo vládě, přísluší řediteli hlavního (oblastního) ústavu po předchozím souhlasu ministra